Umelecký opis (ako napísať umelecký opis?)

Opis je jedným zo základných útvarov opisného slohového postupu. Zameriava sa na zachytenie vlastností a znakov prostredia, osôb, predmetov a javov. Základom je vymenovanie vonkajších znakov predmetu. Pri opise sa využíva logický postup a následnosť činností. Autor si vyberie podstatné znaky a zvolí si určitú logickú osnovu, ktorú pri opise dodržiava, aby bola jeho výpoveď zmysluplná. Prostredníctvom opisu sa prijímateľ textu zoznamuje s vlastnosťami a znakmi opisovaného predmetu (veľkosť, tvary, farby, povrch). Autor si sám zvolí znaky a vlastnosti, ktoré bude opisovať.

Všetky útvary opisného slohového postupu majú úvod, jadro, záver. Odporúča sa zvoliť zaujímavý úvod a efektný záver.

Pozor na správne vyčleňovanie odsekov – častá žiacka chyba je, že vyčlenia len tri odseky podľa troch kompozičných častí opisu (úvod, jadro, záver). Pri písaní však treba dodržiavať zásadu: nový motív = nový odsek.

Umelecký opis je silno subjektívny(1. osoba sg. zintenzívňuje subjektívnosť opisu) –autor ponúka svoj pohľad, uplatňuje svoj zámer, postoj. Využíva predstavivosť, obrazotvornosť, netradičnú a pestrú slovnú zásobu. Používa umelecké jazykové prostriedky:

 • štylisticky príznakové slová (napr. deminutíva, poetizmy, knižné slová, augmentatíva ap.),
 • frazeologizmy (ľudové i knižné),
 • umelecké výrazové prostriedky (napr. metafora, personifikácia, prirovnanie, metonymia ap.).

Odporúča sa experimentovať s vetnou stavbou (využiť modifikácie vetnej stavby, napr. pripojený vetný člen, osamostatnený vetný člen), využiť rôznorodú modalitu vety, dĺžku vety, členitosť, nedokončenosť vety. Pre opis je typická enumerácia, vymenúvanie synoným (prídavné mená, trpné príčastia). Autor môže hromadiť synonymá, rovnaké slovné druhy (napr. zámena) i zdrobneniny, môže využiť kontrast, opakovať slová alebo celé vetné konštrukcie. Text by mal byť emocionálny, autorovým zámerom je esteticky zapôsobiť na prijímateľa textu.

Poznámka. Umelecké jazykové prostriedky treba využívať funkčne a vyvážene. Ich nadužívanie môže znížiť atraktivitu textu (napr. príliš časté použitie zdrobnenín).

Druhy opisu

Podľa charakteru opisovaného predmetu a použitých jazykových prostriedkov rozlišujeme statický a dynamický opis.
V umeleckých textoch sa statický opis využíva najmä pri opise osoby alebo prostredia. Zo slovných druhov majú najväčšie zastúpenie podstatné mená a prídavné menná, slovesá sa vyskytujú najmä v neurčitých tvaroch. Prevláda menné vyjadrovanie (ale pozor, príčastia patria skôr do odborného opisu, v umeleckom opise ich netreba používať pričasto), častý je výskyt pomocného slovesa byť, ktoré sa môže vynechávať: Vrch (je) pokrytý smaragdovou húštinou rastlín. Zo syntaktických prostriedkov dominujú jednoduché vety s viacnásobnými vetnými členmi a s množstvom prívlastkov.

Dynamický opis sa uplatňuje ako opis činnosti alebo opis objektu v pohybe (napr. opis športovej aktivity), no možno ním opisovať i statické predmety, osoby a prostredie. Dôležité je použitie slovies – sú nositeľom dynamiky, napr. pomocné sloveso byť a menné vyjadrovanie môžeme nahradiť plnovýznamovými slovesami (napr. noc je tmavá – noc sa obliekla do svojho tmavého plášťa – vyžitie metafory a personifikácie).

Dynamizovať text môžeme aj prostredníctvom krátkych jednočlenných viet, napr.
Čierňava! Temnota! Zlo!
Autor môže využiť aj bezspojkové spojenia viet v súvetí (Čierňava, temnota!).

Kompozícia opisu

 • úvod – napr. pri opise postavy/osoby, predstavenie osoby,
 • jadro – znaky opisovaného predmetu podľa určitej logickej postupnosti, napr. opis postavy od hlavy k nohám,
 • záver – celkový dojem z opisovaného predmetu.

Kompozičný postup

Je dôležité, aby autor dodržiaval zvolený kompozičný plán, napr.

 • Zľava doprava alebo naopak,
 • zhora dole alebo naopak,
 • od stredu k obvodu alebo naopak,
 • spredu dozadu alebo naopak,

Témy umeleckých opisov na maturitnej skúške

 • Môj mikrosvet
  • (maturita 2019)
 • Pohľad z okna vlaku
  • (maturita 2015)

Zdroje

 1. Caltíková, M. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2010. ISBN 978-80-89509-02-7.
 2. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: Enigma Publishing, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 3. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 4. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Ako napísať | Maturitné útvary/žánre