Rýmy

Rým je zvuková zhoda slabík na konci dvoch alebo viacerých veršov či poloveršov.

Rozdelenie rýmov

 • Vlastný rým – úplná zhoda samohlások a spoluhlások
  • To sa chlapci, to sa jak oltárne sviece,
   keď idú po háji, celý sa trbliece. (J. Botto: Smrť Jánošíkova)
 • Vnútorný rým – rýmujú sa slová v tom istom verši (polverš sa rýmuje s koncom verša)
  • Hory, šíre hory – to ich rodné dvory,
   hole, sivé hole – to ich voľné pole (J. Botto: Smrť Jánošíkova)
 • Asonančný rým (asonancia) – zhodujú sa len samohlásky na konci verša, spoluhlásky nie sú totožné
 • Gramatický rým – rýmujú sa slová toho istého slovného druhu a v tom istom gramatickom tvare.
  • Vo Zvolene zvony zvonia,
   za Zvolenom Branka honia (S. Chalupka: Branko)

Gramatický rým je v súčasnosti považovaný za umelecky menej hodnotný. Vyššiu umeleckú hodnotu má taký rým, v ktorom sa nerýmujú slová rovnakého slovného druhu len svojimi slovotvornými príponami.

Ako vy, Tatry, keď oblak zla
na hory svoje hodíte:
tak ona duchom svojím mi ša
tône v živote úsvite. (A. Sládkovič: Marína)

Druhy rýmov podľa schémy

 • združený rým schéma – a a b b
  • Vo Zvolene zvony zvonia,
   za Zvolenom Branka honia:
   honia honia durným honom
   po doline hore Hronom. (S. Chalupka: Branko)
 • striedavý rým schéma – a b a b
  • Ja sladké túžby, túžby po kráse
   spievam peknotou nadše,
   a v tomto duše mojej ohlase
   svet môj je celý zavre. (A. Sládkovič: Marína)
 • obkročný rým schéma – a b b a
  • Včul po mraku vše zvolá podstena,
   čo doma zbudli, všetkých dohromady.
   Prah ňaňo zujal, kmeť vetchej vlády;
   u nôh mu čupí žena, starena. (P. Országh-Hviezdoslav: Krvavé sonety)
 • postupný rým schéma – a b c a b c
  • Všetko to na nás pripadlo;
   ale nezabudli sme ešte na Teba,
   ani sme záväzok svätý nezavrhli,
   neodvrátilo sa srdce, neochladlo,
   zrak náš neodpadol od Tvojeho neba
   a krok sme od cesty Tvojej neodtrhli. (A. Sládkovič: Náboženská poézia)
 • prerývaný rým schéma – a b c b
  • Aj Matyáš velký, silný moc
   jako orel na svém koni běží,
   vojska za ním množství hrdinného
   kopí, meče jak hora se ježí. (Ján Kalinčiak: Básne)

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.

Kategórie: Literatúra | Teória literatúry