Informačný slohový postup

Informačný slohový postup je najjednoduchší slohový postup. Zároveň patrí medzi najpoužívanejšie postupy, pretože pri každej komunikácii dochádza k výmene určitých informácii. Vyznačuje sa vysokou mierou objektivity, je plný faktografických údajov, zaoberá sa otázkami: Čo? Kto? Kedy? Kde? Pri kombinácii s ostatnými slohovými postupmi odpovedá aj na otázky: Ako? Prečo? (hybridizácia slohových útvarov/žánrov).

Informačný slohový postup sa často vyskytuje v náučnom, administratívnom, publicistickom, rečníckom a hovorovom štýle. Jednotlivé informácie, fakty, alebo údaje sú často vymenúvané bez vysvetlenia a neraz medzi nimi nie je užší súvis.

Pre informačné jazykové prejavy sú charakteristické oznamovacie vety, spisovné slová a enumerácia (vymenúvanie). Prevládajú vety s menným vyjadrovaním, využívajú sa skratky, číslovky, príslovky, neverbálne jazykové prostriedky (tabuľky, grafy…).

Autorovo vyjadrovanie je objektívne a veľmi presné, aby bola komunikácia čo najefektívnejšia. Slohové útvary administratívneho štýlu používajú stereotypnú formu prejavu, frekventované je využívanie predtlače alebo rôznych vopred pripravených šablón.

Forma, ale aj obsah viacerých slohových útvarov/žánrov informačného slohového postupu podlieha podrobným predpisom a pravidlám, ktoré určuje štátna norma. Slovenská technická norma definuje štruktúru, formu a úpravu písomností, napr. formát, font písma, veľkosť písma, riadkovanie, odseky, medzery medzi riadkami, podčiarknutie, obsah záhlavia, prílohy; presné miesto, kam napísať adresu príjemcu, miesto a dátum, podpis atď.

Normovaná štruktúra a úprava sa vyžaduje pri písaní napr. žiadosti, štruktúrovaného životopisu, splnomocnenia ap.


Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
  3. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Slovenčina | Štylistika