Monologické útvary hovorového štýlu

V bežnej komunikácii rozlišujeme dva typy monologických jazykových prejavov, a to:

 • ústne – rozprávanie príbehu, vtip, ústne blahoželanie;
 • písané – súkromný list, e-mail, SMS/krátka správa, oznámenie, písané blahoželanie, pozdrav/pohľadnica, kondolencia, súkromný inzerát.

Monologické jazykové prejavy bežnej komunikácie

Rozprávanie príbehu

V bežnej komunikácii sú monologické prejavy zriedkavejšie ako tie dialogické. Prejav jedného hovoriaceho sa uskutočňuje napríklad pri rozprávaní historky, príbehu, skúsenosti alebo pri reprodukcii deja filmu či literárneho diela.

Monológ sa nazýva aj dialóg asymetrického typu. Toto označenie vychádza zo skutočnosti, že aj na dlhší monologický prejav môžu prítomní (diváci, poslucháči, účastníci rozhovoru) po určitom čase reagovať a vyjadriť svoj názor. Samotného autora taktiež zaujíma názor zúčastnených a očakáva reakcie na jeho prejav.

Kompozícia jednoduchého rozprávania:

1. úvod – pred udalosťou
2. jadro – rozvíjanie udalosti podľa časovej následnosti
3. záver – po udalosti

Vtip

Vtip je krátky jazykový prejav s pointou, s prekvapivým, neočakávaným záverom. Vtipy sú obľúbené najmä medzi priateľmi, v rodine, v súkromnom prostredí. Pre vtip je príznačný hovorový štýl a častý výskyt nárečí. Môže mať ústnu alebo písomnú podobu. V súčasnosti sú veľmi obľúbené vtipné obrázky, videá, fotografie.

V súčasnosti sa termín vtip využíva ako označenie anekdoty. Anekdota je krátky, vtipný, skutočný alebo vymyslený príbeh s neočakávaným vyvrcholením a humornou pointou.

Súkromný list a e-mail

Tak ako súkromný list, tak aj útvary, ako pohľadnice alebo iné písomné pozdravy, dnes píšeme len veľmi zriedkavo. Boli nahradené modernejšími, podstatne rýchlejšími, najmä internetovými a telefonickými formami komunikácie. Z kompozičného a štylistického hľadiska je e-mail veľmi podobný klasickému listu, odlišnosti však nájdeme v jeho grafickej stránke.

Zdvorilostné komunikačné pravidlá sa uplatňujú rovnako v súkromnom liste, elektronickej pošte alebo esemeske/SMS.

Kompozícia súkromného listu

1. Úvodná rámcová časť listu

Údaje o mieste a čase sa píšu v pravom hornom rohu.
V prípade, že začíname list pozdravom, oddelíme ho čiarkou. Ešte pred nedávnom sa za pozdravom písal výkričník, od toho sa však upúšťa a nahrádza sa čiarkou. Všeobecne sa však odporúča začínať oslovením, napr. Drahý Peter; Moja milá,… Aj za oslovením sa najčastejšie píše čiarka, po ktorej pokračujeme na ďalšom riadku malým písmenom a začíname odsekom.

2. jadro listu

Vždy, keď uvádzame novú myšlienku, začíname odsekom.
Ako prejav úcty adresátovi píšeme v celom liste zámena Ty, Vy, Tvoj, Váš vo všetkých tvaroch veľkým začiatočným písmenom.
Nemali by sme písať len o sebe, ale zaujímať sa aj o toho, komu píšeme.

3. Záverečná rámcová časť listu

Na záver uvedieme pozdrav alebo zdvorilostnú formulku.
Vlastnoručný podpis.
V niektorých prípadoch sa pridáva P.S. (post scriptum – po napísanom), kde veľmi krátko vyjadríme svoju poslednú myšlienku.

Zásady písania súkromných (aj úradných) listov:

1. Používať by sa mal biely papier, čistý, bez linajok, s rovnakou veľkosťou akú má obálka. Pri písaní súkromného listu môže byť použitý akýkoľvek papier, ktorý považujeme za vhodný, vkusný alebo taký, ktorý by sa mohol páčiť adresátovi. Ak to nie je priamy zámer autora, neodporúča sa písať ceruzkou, fixkou ani pastelkou.

2. Obsah listu si musíme dôkladne premyslieť. Keďže adresát si môže list odložiť, nemalo by sa v ňom nachádzať nič, za čo by sme sa neskôr hanbili, cítili sa nepríjemne ap. Nemali by sme začínať osobným zámenom ja. Všeobecne by sme sa nemali v celom liste sústrediť len na seba, ale zaujímať sa aj o adresáta.

3. List môže obsahovať citlivé informácie, preto musíme chrániť naše súkromie. V prípade, že cez obálku presvitá text, je viditeľný a čitateľný, list prekryjeme ďalším papierom.

4. List je našou vizitkou, preto musíme dbať na pravopis. Po dopísaní si list ešte raz, poprípade aj dvakrát, prečítame a opravíme chyby.

5. Listové tajomstvo je chránené zákonom. Otvárať list by mal vždy iba adresát! Rovnako sa to vzťahuje aj na elektronickú poštu a telefonické správy.

6. Adresy sa píšu podľa pravidiel Slovenskej technickej normy. Dôležité informácie (napr. zoznam PSČ) môžeme nájsť na stránke www.posta.sk

Zásady emailovej komunikácie

 • Text začína oslovením, napr. Vážená pani/vážený pán…, resp. pozdravom, napr. Ahoj, Milan…
 • V prípade, že došlo k predošlej komunikácii a účastníci si vymieňajú viacero emailov, oslovenie môžeme vynechať.
 • Uvedieme predmet – stručný sumár obsahu správy.
 • Ako prejav úcty píšeme zámena Ty, Tvoj, Vy, Váš vo všetkých tvaroch veľkým začiatočným písmenom.
 • Ak email odosielame do zahraničia a správu píšeme v slovenskom jazyku, je vhodné písať bez diakritických znamienok, pretože niektoré prehliadače takéto znaky nemusia zobraziť správne.
 • Pri písaní dbáme na pravopis a úpravu textu.
 • Na záver emailu použijeme zdvorilostnú formulku, napr. Prajem pekný deň, Pozdravujem Vás ap. E-mail ukončíme menom/podpisom.

Esemeska (SMS/krátka správa)

SMS (z ang. Short Message Service = služba posielania krátkych správ, krátka textová správa) je druh komunikácie umožňujúci prenos krátkych textových odkazov medzi mobilnými zariadeniami. Komunikácia je veľmi stručná, výstižná, používajú sa krátke vety a skratky. Charakteristické je písanie bez diakritických znamienok. Neverbálna komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom emotikonov a akronymov. Esemeska je postupne nahrádzaná četom/chatom, ktorý má rovnakú funkciu ako SMS.

Oznámenie (oznam)

Oznámenie je súkromné alebo verejné ohlásenie nejakej udalosti, podujatia, obmedzenia, zmeny. Môže mať písomnú alebo ústnu formu. Využívajú sa v ňom prvky administratívneho štýlu a informačného slohového postupu.

V súkromnej sfére sa oznamuje napr. svadba, oslava, narodenie dieťaťa. V týchto oznámeniach sa využíva hovorový a umelecký štýl.

Vo verejnej sfére ide o oznámenie o konaní rôznych podujatí, stretnutí, výstav, koncertov, búrz ap. Je to typ oficiálnej komunikácie využívajúci administratívny štýl.

V bežnej komunikácii sa oznámením ohlasujú významné osobné a rodinné udalosti. Oznámenie v súkromnej sfére často obsahuje prvky umeleckého štýlu, rôzne citovo zafarbené výrazy, eufemizmy, deminutíva.

Napríklad v svadobných oznámeniach sa namiesto vyjadrení uzavrieť manželstvo, zosobášiť sa ap., používajú viacslovné obrazné vyjadrenia, napr. povedia si svoje áno, spečatíme svoju lásku atď. Pri narodení dieťaťa sa píšu oznámenia v mene novorodenca (volám sa Katka, na svet som prišla o 17.28, mám 3,4 kg…)

Novodobým typom oznámenia je status na sociálnej sieti. Informuje okolie o našom aktuálnom stave, našich názoroch, postojoch k rôznym témam. V statusoch sa vyskytujú aj neverbálne jazykové prostriedky, napr. emotikony, obrázky alebo fotografie.

___________________________________________________________________________

Znaky oznámenia

Informačný slohový postup: kto oznamuje, komu je oznam určený, čo sa bude diať, kde a kedy sa bude udalosť konať.

Znaky maturitného oznámenia

 • motto
  • slovná fráza, citát ukrývajúci originálnu myšlienku myšlienku, s ktorou sa žiaci stotožňujú.
 • prvky hovorového štýlu
 • prostriedky umeleckého štýlu
 • informačný slohový postup
  • napr. údaje o mieste, čase.

Blahoželanie. Pozdrav

Blahoželanie/pozdrav predstavujepísomnýprejav pozornosti pri určitej príležitosti. Je to veľmi frekventovaný útvar, s ktorým sa často stretávame v bežnej spoločenskej komunikácii. Ľudia si najčastejšie blahoželajú k narodeninám, meninám alebo k významným životným udalostiam, napr. narodenie dieťaťa, úspešné ukončenie štúdia, uzatvorenie manželstva.

Existuje mnoho písomných blahoželaní s vopred pripravenými formuláciami, ktoré sú dostupné na internete alebo v tlačenej forme. Mnoho ľudí využíva práve takéto hotové formulácie, no ak nám na osobe záleží a chceme prejaviť väčší záujem, odporúča sa použiť vlastnoručné blahoželanie s originálnym textom.

Blahoželania k narodeninám, k Vianociam sa dnes posielajú najčastejšie vo forme krátkych správ na sociálnych sieťach, prostredníctvom esemesiek alebo emailov. Pri významných životných udalostiach je lepšie siahnuť po rukou písanom blahoželaní.

Pozdrav(na pohľadnici) je forma poštovej korešpondencie, ktorá ma na jednej strane vyobrazenú fotografiu alebo iný obrazový materiál a na druhej je miesto pre vlastný písaný text. Pohľadnice sa posielajú najmä z dovoleniek alebo výletov.

Okrem písomných foriem blahoželaní, poznáme aj ústne. Tie sa využívajú najčastejšie pri gratuláciách k narodeninám alebo meninám. Sú charakteristické prednesom krátkeho textu, v ktorom hovoríme za seba alebo v mene celej skupiny. Sú prítomné neverbálne prostriedky, napr. podanie ruky, očný kontakt, malá vzdialenosť ap. Pri významných udalostiach sa pripravuje dlhší text a hovoriaci rozpráva v mene väčšej skupiny – v takomto prípade ide o príhovor.

Poznámka. Pri blahoželaní k novému roku sa používa medzinárodne známa skratka P. F./p. f. (z fr. pour féliciter, doslovný preklad – pre šťastie alebo šťastlivo).

Kondolencia

Kondolencia (z lat. condolere – pociťovať bôľ, mať sústrasť) je prejav súcitu s utrpením druhých ľudí, najmä v prípade úmrtia blízkej osoby. Má ústnu (Úprimnú sústrasť!) alebo písomnú formu. Pri písomnej forme sa využívajú kondolenčné karty. Takáto karta obsahuje predtlačený text, ktorý doplníme vlastnoručným textom, napr. Cítime s Vami; Prijmite moju úprimnú sústrasť. Text ukončujeme vlastnoručným podpisom.

Poznámka. Pri kondolenciách sú zaužívané dve medzinárodné skratky:
R. I. P. – lat. requiescant in pace, angl. rest in peace – nech odpočíva v pokoji!
p. c. – z fr. pour condoléance – doslovný preklad – pre sústrasť – vyjadruje účasť pri tragických udalostiach.

Súkromný inzerát

Inzerát je krátky útvar, ktorým sa obyčajne niečo hľadá alebo sa ponúka možnosť určitej transakcie, napr. kúpa, predaj, darovanie alebo výmena. Inzerát môže byť zverejnený v rôznych informačných médiách, napr. v tlači, na internete, na verejných tabulách, v rozhlase ap. Zadávateľ inzerátu sa nazýva inzerent a činnosť sa označuje ako inzercia.

Pri inzercii rozlišujeme:
Súkromnú inzerciu – oznámenie ponuky medzi súkromnými osobami.
Pracovnú inzerciu – verejné oznámenie, ktorého autorom je inštitúcia/firma, napr. ponuka rôznych služieb alebo voľných pracovných pozícií.

Znaky inzerátu

 • Titulok – veľmi dôležitá súčasť inzerátu, často rozhoduje o jeho úspechu. Mal by byť výstižný a informačne bohatý. Je to časť inzerátu, ktorú si prečíta najviac ľudí.
 • Stručný text – minimálny, zhustený text, ktorý prináša základné informácie o ponuke a opis ponúkanej služby (využíva sa informačný a opisný slohový postup).
 • Kontakt – číslo inzerátu, prípadne telefónne číslo alebo emailová adresa.
 • Ucelená grafická úprava.

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 3. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Slovenčina | Štylistika