Administratívny štýl

Administratívny štýl je štýl oficiálnej úradnej komunikácie. Komunikácia sa uskutočňuje medzi fyzickou/právnickou osobou a inštitúciou alebo inou právnickou osobou, prípadne medzi inštitúciami. Autor je často plnoletý, a teda spôsobilý na právne úkony. Je to objektívny štýl, v ktorom jednotliví účastníci komunikácie potláčajú svoju subjektivitu. Komunikant sa vyjadruje stručne a jednoznačne, aby nedošlo k omylu alebo nedorozumeniu. Administratívny štýl sa využíva aj pri oficiálnej pracovnej komunikácii, napr. medzi generálnym riaditeľom a vedúcim určitého oddelenia.

Začiatky administratívneho štýlu v slovenskom jazyku siahajú do roku 1918, keď začala pracovať slovenská administratíva.


Poznámka. Rozdiel medzi fyzickou a právnickou osobou.
Fyzická osoba – osoba, jednotlivec zastupujúci sám seba, nadobúda spôsobilosť na právne úkony dovŕšením plnoletosti (na Slovensku 18 rokov). Je to každý občan SR, ale rovnako aj cudzinec.

Právnická osoba – umelý (vytvorený) subjekt, organizácia osôb vytvorená na určitý ciel, ide o podnikateľský subjekt (napr. s. r. o.) alebo nepodnikateľský subjekt (napr. občianske združenie). Spôsobilosť nadobúda zápisom do príslušného registra. Na jej vznik je potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina.

Slohové postupy v administratívnom štýle

V administratívnom štýle sa najčastejšie využíva informačný slohový postup (napr. úradný list, dokument), výkladový slohový postup (napr. zákon, vyhláška) a opisný slohový postup (napr. posudok dopravnej nehody).

Znaky administratívneho štýlu

Adresnosť

Niektoré útvary majú konkrétneho adresáta, môže ním byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá musí byť presne pomenovaná.Oficiálne administratívne dokumenty sú určené celej verejnosti (zákony, vyhlášky).

Vecnosť, neutrálnosť, objektívnosť

Autor sa snaží byť čo najobjektívnejší, snaží sa potláčať subjektivitu. Prítomné sú odborné termíny a nocionálne slová. Absentujú expresívne výrazy. Používajú sa konkrétne pojmy a pomenovania. Vyjadrovanie je veľmi presné, dôraz sa kladie na jednoznačnosť, aby nedošlo k omylu alebo nedorozumeniu.

Knižnosť, písomnosť, spisovnosť

Realizuje sa najmä v písomnej podobe. Prevláda stereotypné vyjadrovanie, často sa používajú opakujúce sa slová a výrazy. Prítomné sú spisovné termíny, odborné a cudzie slová. Dodržiava sa presné skloňovanie. Používa sa trpný rod. Častý je výskyt jednočlenných viet menných, ale aj zložených súvetí. Uprednostňuje sa multiverbizácia (používanie viacslovných pomenovaní namiesto jednoslovného výrazu, napr. dať súhlas – súhlasiť).

Stručnosť, schematickosť

Informácia je podávaná veľmi stručne a konkrétne, neobsahuje nič navyše.

Administratívne útvary majú často predtlač a dodržiavajú predpísanú formu. Podliehajú štátnej norme (STN). Využívajú sa ustálené frázy a stereotypné formulácie.

Útvary administratívneho štýlu

 • Úrad
  • oznámenie
  • ospravedlnenie
  • splnomocnenie
  • potvrdenie
  • prihláška
  • úradný list
  • žiadosť
  • motivačný list
  • životopis
  • europass
  • zákon
  • sťažnosť
  • petícia
  • objednávka
  • poštový peňažný poukaz
  • upomienka
  • reklamácia
  • dotazník
  • anketa
  • test
 • Práca
  • plán práce/projektu
  • správa o činnosti
  • prezentácia
  • zápisnica

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 3. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Slovenčina | Štylistika