Spojky (konjunkcie)

Spojky sú neplnovýznamové a neohybné slovné druhy, ktoré vytvárajú spojenia medzi jazykovými jednotkami (vetnými členmi a vetami). Spájajú jazykové jednotky (majú spájaciu funkciu) a vyjadrujú syntagmatické vzťahy medzi nimi. Nemajú vetnočlenskú platnosť – vo vete nie sú vetnými členmi.
Podľa funkcie a vzťahov, ktoré vyjadrujú, ich delíme na:

 • Priraďovacie (parataktické)
 • Podraďovacie (hypotaktické)

Priraďovacie (parataktické) spojky

Spájajú slová a vety, ktoré sú gramaticky rovnocenné a môžu existovať samostatne.
Rozdeľujú sa na:

 • Zlučovacie spájajú rovnocenné vetné členy, sú:
  • jednočlenné: a, i, aj, ako aj, ako i, ani, ako…
  • opakovacie: i – i, aj – aj, ani – ani…
  • dvojčlenné: tak – ako aj, tak – ako, tak – ako ani…
 • Stupňovacie stupňujú intenzitu spájaných výrazov
  • jednočlenné: ba, aj, i, ani, ba aj, ba ani, a ani, ba dokonca…
  • dvojčlenné: nielen – ale, nielen – ale aj, nielenže – ale aj…
 • Odporovacie spájajú vetné členy, ktoré si protirečia; jeden vetný člen popiera význam druhého
  • jednočlenné: ale, no, lež, lenže, leda, leda že, iba že, avšak, predsa, jednako…
  • dvojčlenné: síce – ale, síce – lenže…
 • Vylučovacie vylučujú obsah dvoch javov
  • jednočlenné: alebo, buď, buďto, či, a či…
  • opakované alebo dvojčlenné: alebo – alebo, buď – alebo, buď – buď…

Okrem základných priraďovacích spojok (zlučovacie, stupňovacie, odporovacie, vylučovacie) poznáme aj spojky:

 • príčinné (vysvetľovacie)
  • však, lebo, teda, lebo veď, totiž, beztoho, beztak…
   • Išiel spať, veď bol veľmi unavený.
 • Dôsledkové
  • nuž, preto, a preto, ani tak, aj tak…
   • Meškal, nuž začali bez neho.
 • prípustkové (prípustkovú parataktickú spojku nemáme)
  • v prípustkovom parataktickom vzťahu sa používajú najčastejšie spojky a, hoci, síce…
   • Neprišli včas, hoci sa veľmi ponáhlali.

Podraďovacie (hypotaktické) spojky

Spájajú významovo a syntakticky nerovnocenné vety do podraďovacieho súvetia (hlavná veta + vedľajšia veta). Vyjadrujú vzťah, závislosť medzi vetami. Hlavná veta je bez vedľajšej vety obsahovo neúplná. Vedľajšia veta je závislá na hlavnej vete – samostatne nemôže existovať. Pred podraďovacími spojkami spravidla píšeme čiarku.

Podľa významov, v ktorých spájajú vety, ich delíme na:

 • časové keď, kým, až čo, zatiaľ čo, medzitým čo, skôr ako, len čo…
  • Pomôžem ti, len čo doumývam riad.
  • Skôr ako to začneš skladať, pozri si návod.
  • Keď sme prišli domov, boli sme veľmi unavený.
 • príčinnélebo, pretože, keďže…
  • Neverím ti, keďže mi stále klameš.
  • Prehral si, pretože si sa nesnažil.
 • Podmienkové ak, keď, keby, nech, aby, pokiaľ…
  • Ak poupratuješ, pôjdeme na zmrzlinu.
  • Keď vyhrám v lotérii, odídem z Európy.
  • Pokiaľ sa nebudete snažiť, pokrok neuvidíte.
 • Účelové aby, žeby, že, nech by…
  • Pomohli mu, aby si sa necítili previnilo.
  • Kúpili mu nový telefón, aby ho potešili.
  • Obleč sa poriadne, nech ti nie je zima.
 • Prípustkové hoci, hoc, bár, trebárs, akokoľvek, čopriam, miesto aby, napriek tomu, že…
  • Hoci sa mu nedarilo, dosiahol najvyšší počet bodov.
  • Napriek tomu, že mal najpomalšie auto, tie preteky vyhral.
 • Účinkové až, že, aby, čo
  • Tešili sme sa tak, že sme to takmer nevydržali.
  • Bol taký chorý, nevedel chodiť.
 • spôsobové ako, s tým – že, bez toho – aby, bez toho – že…
  • Skús jazdiť bez toho, že by si si pomáhal rukami.
 • zreteľovéako, čo, pokiaľ, nakoľko, vzhľadom na to – že
  • Pokiaľ si dobre spomínam, tento herec v tom filme nehral.
  • Nakoľko sa pamätám, nikto sa pri tej nehode nezranil.

Primárna funkcia spojok je spájacia, čiže vzťažná. Okrem spojok spájajú slová a vety aj spájacie výrazy (vzťažné slová). Takéto výrazy sa odlišujú od spojok tým, že majú spájaciu funkciu len sekundárne, druhotne. Ich primárna funkcia je teda iná. Patria sem najmä:

 • opytovacie zámená: aký, ktorý, kto, čo, čí, koľký ap.
 • niektoré príslovky: nakoľko, skadiaľ, najskôr…
  • Ktorý sa ti páči? – Zámeno
  • To je muž, ktorý prežil pád lietadla. – Spájací výraz

Z pravopisu spojok

 • Ak sú spojky a, i, aj, ani, alebo, či použité v zlučovacom význame – čiarku za nimi nepíšeme:
  • Medailu získal Peter aj Pavol.
  • Včera snežilo a mrholilo celý deň.
  • Ak sú tieto spojky v inom význame – čiarku môžeme písať:
   • Strieľali po ňom a netrafili. = zlučovací význam
   • Strieľali po ňom, a netrafili. = odporovací význam
  • V prípade, že sa tieto spojky vo vete opakujú, čiarku píšeme pred druhou spojkou
   • Či to napíšem v sobotu, či v priebehu týždňa.
   • Alebo to odovzdáš v utorok, alebo vo štvrtok.
   • Vstávam o siedmej štyri dni v týždni: pondelok i utorok, i stredu, i štvrtok.
 • S výnimkou priraďovacích spojok a, i, aj, ani, alebo, či,čiarku píšeme:
  • Snažil sa, no nestačilo to.
  • Bude mrznúť, ale len dva dni.
  • Nielenže kričal, ale aj rozhadzoval rukami.
 • Pred podraďovacími spojkami (že, keď, pretože, keby…) píšeme čiarku:
  • Zavolaj mi, keď prídeš domov.
  • Ukázalo sa, že ťa oklamal.
 • Pred vzťažnými slovami (kto, ako, aký, ktorý, koľký…) píšeme čiarku:
  • Nevedel, ako vypočítať príklad.
  • Prišiel muž, ktorého som stretol dnes ráno.

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
 4. Kolektív autorov. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.
 5. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategórie: Slovenčina | Morfológia