Písanie i/y v koncovkách zámen

Zámená plnovýznamový ohybný slovný druh. Poukazujú alebo odkazujú na osoby, zvieratá, veci a javy – neoznačujú skutočnosť priamo. Môžu zastupovať iný slovný druh.

Písanie i/y v koncovkách osobných zámen

Osobné zámená označujú 1., 2. a 3. osobu v komunikácii. Medzi osobné základné zámená zaraďujeme zámená: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony. Z hľadiska pravopisu koncoviek sú problematické najmä dvojice my/mi a oni/ony.

My a mi

Mi

Zámeno mi označuje tvar zámena ja v datíve (D sg.) – pýtame sa naň otázkou: Komu? Čomu? Tento tvar môžeme použiť len vtedy, ak ho môžeme zameniť za tvar mne – ide o krátky tvar zámena mne.

–► dones mi (mne) papier, podaj mi (mne) pero, povedz mi (mne) to
–► komu? čomu? – mne

My

Zámeno my je osobné zámeno v prvej osobe množného čísla – pýtame sa naň otázkami: Kto? Čo? Tento tvar nemôžeme zameniť za tvar mne.

–► My sme priniesli dary. Aj my sme sa zúčastnili na súťaži.
–► kto? čo? – my

Oni a ony

Oni

Tvar oni sa používa, ak:

1. –► odkazujeme na osoby mužského rodu (životné podstatné mená mužského rodu)
Chlapci zasa niečo vyviedli. Oni sú veľmi neposlušní.

2. –► odkazujeme na podstatné meno v nominatíve množného čísla, ktorého rod sa nedá určiť
Oni zasa meškali. (Nevieme určiť, kto meškal.)

Ony

Tvar ony sa používa, ak:

1. –► odkazujeme na zvieracie podstatné mená či na neživotné podstatné mená mužského rodu v nominatíve množného čísla.
Psy sa zdržovali v tieni. Ony sa snažili chrániť pred horúčavami.

2. –► odkazujeme na podstatné mená ženského rodu alebo stredného rodu v nominatíve množného čísla.

Dievčatá sa naozaj snažia, ony sú usilovné.
Deti ihneď zaspali. Ony boli veľmi unavené.

Poznámka. Rovnakým pravidlom sa riadia aj dvojice jedni/jedny, radi/rady, sami/samy.

Písanie i/y v koncovkách privlastňovacích zámen

Osobné privlastňovacie zámená označujú privlastnenie 1., 2. a 3. osobe. Odpovedajú na otázky: Čí? Čia? Čie? Sú to zámená: môj, tvoj, náš, váš, jeho, jej, ich.

Pri skloňovaní môžu mať v koncovke jedine mäkké i (mojim, tvojim, našim, vašim). Problémom však môže byť dĺžka (mojim/mojím).

 • Tvary s dĺžňom (mojím, svojím, naším) sú v inštrumentáli jednotného čísla (S kým? S čím?).
  • Zoznámil sa s mojím otcom.
  • Som spokojný s tvojím výsledkom.
 • V ostatných pádoch sú koncovky vždy krátke.
  • Prezradil to svojim priateľom. (D sg.)
  • Rozprávali sa o našich rodičoch. (L pl.)
  • Rastie pod našimi záhradami. (I pl.)

Písanie i/y v koncovkách ostatných zámen

Pre pravopis koncoviek neurčitých, opytovacích, ukazovacích, vymedzovacích a vzťažných zámen si treba uvedomiť, že zámená zastupujú iné slovné druhy. Pravopis koncoviek zámen sa preto riadia podľa toho, ktorý slovný druh zastupujú, napr. ak zastupujú prídavné mená, riadia sa pravopisom koncoviek prídavných mien.

Prídavné mená sme spomenuli preto, lebo v drvivej väčšine majú zámená tvar práve prídavných mien (nejaký, aký, takýto, ktorý, nijaký). (Pozri: Písanie i/y v koncovkách prídavných mien). Pri písaní koncoviek i/y takýchto zámen sa odporúča postupovať podľa týchto krokov:

1. krok – zistiť, či ide o koncovku
2. krok – zistiť, o aký slovný druh ide (či ide o zámeno – ak áno, treba ho bližšie určiť)
3. krok – dať zámeno do základného tvaru (N sg.) a určiť, aká je posledná spoluhláska pred koncovkou v jeho základnom tvare
4. krok – priradiť správny vzor, podľa ktorého sa určí, akú koncovku vyžaduje

 • Ak je posledná spoluhláska pred koncovkou v základnom tvare nemäkká (tvrdá alebo obojaká), platia rovnaké pravidlá ako pri vzore pekný:
  • ktorý chlapec, ktorí chlapci
  • taký žiak, takí žiaci
  • ktorým chlapcom, ktorých chlapcov
 • Ak je posledná spoluhláska pred koncovkou v základnom tvare mäkká, platia rovnaké pravidlá ako pri vzore cudzí:
  • niečí pohár
  • s niečím pohárom

Zámená akýsi, ktorýsi a takýto

Koncovky „si (akýsi, ktorýsi) a „to“ (takýto) môžeme považovať za akési „prídavky“, ktoré môžeme v duchu odstrániť. Po ich odstránení nám ostanú „holé“ tvary zámen aký, ktorý, taký, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný. Pri písaní koncoviek i/y takýchto zámen vyskloňujeme najprv „holé“ tvary (aký, ktorý, taký), ku ktorým následne pripojíme prídavky „si“ alebo „to“.

Akýsi a ktorýsi

 • Videli sme akýchsi športovcov.
  • akých – „holý“ tvar zámena (ako vzor pekný v A pl. – pekných/akých) + „prídavok“ si
  • akých + si = akýchsi
 • Vymysleli to ktosi politici.
  • ktorí – „holý“ tvar zámena (ako vzor pekný v N pl. – pekní/ktorí) + „prídavok“ si
  • ktorí + si = ktorísi

Takýto

 • Kúp mi takýto zošit.
  • taký – „holý“ tvar zámena (ako vzor pekný v A sg. – pekný/taký) + „prídavok“ to
  • taký + to = takýto
 • Aj tato ľudia existujú.
  • takí – „holý“ tvar zámena (ako vzor pekný v N pl. – pekní/takí) + „prídavok“ to
  • takí + to = takíto

Zámená každý, všetci a nikdy

Zámeno každý môže mať koncovku jedine „ý, pretože sa vzťahuje len na jednotné číslo. V množnom číslo sa používa zámeno všetci.
Zámeno nikdy má koncovku vždy „y.

Koncovky neurčitých zámen

V neurčitých zámenách s predponou nie-, bár-, bárs-, bohvie-, čertvie-, neviem- neplatí pravidlo o rytmickom krátení: niečí, s bársčím, s bohviekým.

Cvičenia – otestuje svoje vedomosti

 1. Písanie i/y v koncovkách zámen (cvičenie 1)
 2. Písanie i/y v koncovkách zámen (cvičenie 2)
 3. Písanie i/y v koncovkách zámen (cvičenie 3)

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
 4. Kolektív autorov. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.
 5. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.
 6. Spišáková, V. Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y. Košice: TAK