Príslovky (adverbiá)

Príslovky sú plnovýznamový neohybný slovný druh, ktorým sa vyjadrujú:

 • okolnosti, vlastnosti slovesných dejov
  • sedí na lavičke, kúpe sa vo vani, prišiel včera
 • vlastnosti vyjadrené prídavným menom alebo príslovkou
  • vážne zranený, veľmi vysoko
 • okolnosti vyjadrené príslovkou
  • zajtra večer, včera ráno

Sú neohybné, no niektoré sa stupňujú.

Príslovky podľa významu

Podľa významu delíme príslovky na:

 • vlastnostné príslovky
  • sú utvorené od prídavných mien – sú deadjektívne
  • tvoria sa príponami -e, -o, -y
   • rýchly – rýchlo, dobrý – dobre, charakteristický – charakteristicky
 • okolnostné príslovky
  • svojím významom súvisia z podstatnými menami

Príslovky podľa čiastkových významov

Členíme príslovky na príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny.

Príslovky miesta

Určujú miesto, na ktorom sa dej odohráva, pýtame sa na ne opytovacími zámenami: Kde? Kam? Odkiaľ? Dokiaľ? Kade? Kadiaľ? ap.
Doma, v záhrade, v Bratislave, vnútri, vpravo, hore, dole…

Príslovky času

Ohraničujú čas, v ktorom sa dej odohráva, pýtame sa na ne opytovacími zámenami: Kedy? Odkedy? Dokedy? Ako dlho? ap.
Dnes, zajtra, ráno, večer, pozajtra, predvčerom, medzičasom…

Príslovky spôsobu

Všeobecným opytovacím zámenom je zámeno Ako? Členíme ich na príslovky miery, zreteľa a vlastného spôsobu.

 • Príslovky vlastného spôsobu
  • vyjadrujú význam spôsobu
  • pýtame sa na ne otázkou akým spôsobom?
   • milo, falošne, dobre, zle, statočne, správne, teplo, srdečne, posmešne, váhavo, tvrdo, poctivo, ľahko, jednoducho, múdro…
 • Príslovky miery
  • vyjadrujú mieru deja, jeho intenzitu
  • pýtame sa na ne otázkami: do akej miery? Nakoľko?
   • dostatočne, čiastočne, nadmerne, intenzívne, absolútne, hodne, prevažne, nenávratne, príkladne, rozumne, smiešne, neobyčajne…
 • Príslovky zreteľa
  • bližšie charakterizujú, kde alebo v akom zmysle dej platí
  • pýtame sa na ne otázkami: z akého hľadiska/aspektu?
   • číselne, kvalitatívne, kvantitatívne, fyzikálne, matematicky, objektívne, odborne, experimentálne…

Príslovky príčiny

Všeobecným opytovacím zámenom je zámeno Prečo? Členia sa na príslovky vlastnej príčiny, účelu, účinku, prípustky

 • Príslovky vlastnej príčiny
  • pýtame sa na ne otázkami Prečo? Z akej príčiny?
   • náhodou, omylom, neprávom, navzdor, bezdôvodne, nútene, úmyselne…
 • Príslovky účelu
  • pýtame sa na ne otázkami Načo? S akým účelom?
   • zámerne, napriek, naproti, očistom, osobne, súkromne, naschvál…
 • Príslovky účinku
  • pýtame sa na ne otázkou S akým účinkom?
   • nadarmo, naprázdno, vhod, nevhod, úspešne, márne, nazmar, bezvýsledne…
 • Príslovky prípustky
  • pýtame sa na ne otázkou Napriek čomu?
   • Voľky-nevoľky, náročky, naschvál, naproti, chtiac-nechtiac, nechcene, schválne…

Obsahové (vetné) príslovky

Obsahové príslovky sa vyčleňujú na základe vzťahu k slovesu. V jednočlenných vetách nahrádzajú neplnovýznamové sloveso.Môžu byť súčasťou slovesno-menného prísudku alebo vetného základu. Delia sa na stavové a modálne.

 • Stavové príslovky
  • v spojení s niektorými slovesami (byť, ostať, zostať…) vyjadrujú rôzne stavy, ich udržiavanie alebo zmenu.
   • je hmlisto, bolo daždivo, je priskoro, zostalo mokro
 • Modálne príslovky
  • vyjadrujú možnosť, nevyhnutnosť deja, potrebu a vôľu vykonávať dej
   • treba, možno/nemožno, voľno/nevoľno, hodno/nehodno
    • nemožno neprísť, už možno rozprávať

Pozor. – Všetky modálne príslovky sa v prítomnom čase píšu bez slovesa byť

 • Treba zrekonštruovať strechu kostola. správne
 • Je treba zrekonštruovať strechu kostola. nesprávne

Ale. – V minulom a budúcom čase sa ponecháva spona bolo, bude

 • Bolo treba zrekonštruovať strechu kostola.
 • Bude treba zrekonštruovať strechu kostola.

Poznámka. V jazykových prejavoch sa často vyskytuje spojenie trebalo by…, napr.
Trebalo by zrekonštruovať strechu kostola.
Slovo trebalo je však nárečové a nespisovné.
Spisovne: Bolo by treba zrekonštruovať strechu kostola.

Tvorenie prísloviek

Príslovky sa tvoria:

 • z prídavných mien pomocou prípony:
 • -o z prídavných mien zakončených na -avý, -ivý, -istvý, -vý
  • namáhavý – namáhavo, naliehavý – naliehavo, špinavý – špinavo, bláznivý – bláznivo, tvorivý – tvorivo, hrejivý – hrejivo
 • -e z prídavných mien zakončených na -ný, -itý
  • bezcit – bezcitne, opatr – opatrne, postup – postupne, stupňovitý – stupňovito, heslovitý – heslovite
 • -y z prídavných mien zakončených na -ský/sky, -cký/cky
  • detský – detsky, priateľský – priateľsky, logický – logicky, komický – komicky
 • Pozor. Niektoré príslovky môžu byť zakončené na morfému -o aj na morfému -e.
 • Kolísanie môže byť:
  • bez zmeny významu:
   • chladne – chladno, smutne – smutno, drsno – drsne, silne – silno
  • so zmenou významovej platnosti:
   • hodne – stavová príslovka
   • hodno – modálna príslovka
 • z podstatných mien
  • zmeravením tvaru podst. mena
   • ráno –úlohu si spravím ráno; strach – strach pomyslieť
  • zmeravením predložkového pádu
   • pamäť – spamäti, rad – zaradom,
 • z čísloviek
  • príslovky: ostopäť, ostošesť
  • príslovkové výrazy: dve na tri, raz-dva
 • zo slovies
  • ustrnutím slovesných tvarov (najmä prechodníkov)
   • neveriacky, idúcky, ležiačky, kľačiačky, kľačmo
 • z prísloviek
  • spojením príslovky a predložky
   • dodnes, odvčera, zhora, zdola,
 • zo zámen
  • navždy, nanič, zakaždým

Stupňovanie prísloviek

Stupňovať možno iba tie príslovky, ktoré vznikli zo stupňovateľných prídavných mien.

Pravidelné stupňovanie prísloviek

 • Prvý stupeň – pozitív
  • základný tvar príslovky, základná miera vlastnosti
   • ďaleko, blízko, jednoducho, dôležito
 • Druhý stupeň – komparatív
  • porovnávací, tvorí sa z 1. stupňa morfémou -ejšie, -šie, má rovnaký tvar ako komparatív N. sg. stredného rodu prídavných mien
   • dôležito – dôležitejšie, jednoducho – jednoduchšie
 • Tretí stupeň – superlatív
  • najvyšší, tvorí sa z 2. stupňa predponou naj-
   • najdôležitejšie, najjednoduchšie

Nepravidelné stupňovanie prísloviek

Nepravidelné stupňovanie príslovky:

1. stupeň2. stupeň3. stupeň
dobrelepšienajlepšie
zlehoršienajhoršie
peknekrajšienajkrajšie
veľmiväčšminajväčšmi
veľaviacnajviac
skoroskôr, skorejnajskôr, najskorej
málomenejnajmenej
ďalekoďalejnajďalej

Analytické/opisné stupňovanie prísloviek

Príslovky stupňujeme opisom pomocou komparatívu a superlatívu prísloviek málo a veľa:
(naj)menej spokojne, (naj)viac prirodzene

Stupeň vlastnosti môžeme vyjadriť aj predponami pre-, pri, pra-. Takto utvorené príslovky zvyšujú expresivitu textu. Napr.
prekrásne, preochotne, priskoro, pridlho, pradávno, pramálo

Z pravopisu prísloviek

 • Príslovky utvorené z predložkových spojení sa väčšinou píšu dovedna:
  • dohromady, odpradávna, doslova
 • Zložitejšie tvary sa píšu osobitne:
  • za dávnych čias, roky rokúce, čo svet svetom stojí
 • Ak boli utvorené predponami s-/z-, pri písaní zohľadňujeme výslovnosť
  • spamäti, zľava, sprava, zvysoka, sťažka
 • Väčšina zložených prísloviek sa píše dovedna:
  • predvečer, nadránom, nahlas, spravidla, dennodenne
 • So spojovníkom píšeme:
  • zdvojené príslovky
   • len-len, už-uz,
  • príslovky so stupňovacím charakterom
   • dávno-pradávno, dlho-predlho
  • príslovky zložené z antonymických dvojíc
   • chtiac-nechtiac, sprava-zľava
 • Príslovky označujúce farbu alebo určitú časovú hranicu, od ktorej sa dej odohráva, sa píšu osobitne i dovedna
  • Ten dom tam stojí od pradávna. | Ten dom tam stojí odpradávna.
  • Bránu namaľoval na hnedo. | Bránu namaľoval nahnedo.

Poznámka. – V niektorých textoch (najmä v hovorovom štýle) sa často vyskytuje spojenie prísloviek strašne/hrozne s prídavným menom, ktoré sa používa na vyjadrenie pozitívnych vlastnosti:
strašne chutné jedlo, strašne pekné topánky, hrozne dobrý film
V takomto prípade je vhodnejšie použiť príslovky veľmi, náramne, ohromne, neobyčajne ap.

Funkcia príslovky vo vete

Príslovky môžu byť vo vete:

 • príslovkovým určením (najčastejšia funkcia prísloviek)
  • Veľmi rýchly krok; utekal rýchlo; prišiel zďaleka
 • nezhodným prívlastkom
  • Recitovanie spamäti je náročné.
 • Súčasťou slovesno-menného prísudku, resp. vetného základu
  • Bude treba viac času.

Slovnodruhový prechod (konverzia)

V určitom kontexte sa niektoré príslovky stávajú inými slovnými druhmi:

 • príslovka – predložka
  • Zliezol dole. – príslovka
  • Plával dole riekou. – predložka
 • príslovka – častica – predložka
  • Okolo rástla krásna zeleň. – príslovka
  • Kabát stál okolo sto eur. – častica
  • Pobehovali okolo ohňa. – predložka
 • príslovka – číslovka
  • Veľa nasnežilo. – príslovka
  • veľa peňazí. – číslovka
 • príslovka – citoslovce
  • Korčuľuje excelentne. – príslovka
  • Excelentne! – citoslovce
 • príslovka – prídavné meno
  • Vyzeráš super. – príslovka
  • Hrali sme super hru. – prídavné meno

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
 4. Kolektív autorov. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.
 5. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategórie: Slovenčina | Morfológia