Dotyky – Miroslav Válek

Dielo: Dotyky (rok vydania 1959)
Autor: Miroslav Válek (1927 – 1991)
Narodil sa v Trnave, študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pracoval ako redaktor v časopise Mladá tvorba, vo vydavateľstve Mladé letá. Bol spoluzakladateľom a šéfredaktorom literárneho mesačníka Romboid. Zastával funkciu predsedu Zväzu slovenských spisovateľov. Pôsobil vo vysokých funkciách v komunistickej strane, v roku 1969 sa stal ministrom kultúry v slovenskej vláde.
Bol básnik, esejista, prekladateľ, významný predstaviteľ modernej slovenskej ľúbostnej poézie. Je považovaný za svetového básnika s mimoriadnym talentom. Patrí medzi najlepších slovenských autorov literatúry pre deti. Válkove knihy pre deti boli vydané vo viac ako desiatich krajinách. Niektoré jeho texty si vybrali k piesňam speváci Miroslav Žbirka a Pavol Hammel.

Z tvorby: zbierka básní: Dotky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, Zápalky; básnický cyklus Zvody, poéma Slovo; poézia pre deti: Kúzla pod stolom, Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov

Zaradenie: slovenská povojnová poézia
Útvar: lyrická básnická skladba

Charakteristika a štruktúra diela

Dotyky sú prvou autorovou básnickou zbierkou. Básnická skladba vyšla v roku 1959 a rozvírila vtedajší slovenský literárny svet. Vyvolala priaznivé ohlasy kritikov a stala sa najvydávanejšou autorovou zbierkou.

Už názov napovedá, že dotyk – abstraktný alebo fyzický kontakt so svetom, s realitou – je ústredným motívom básní. Autor píše o všetkom, čo sa človeka týka – dotýka. Témami básní sú: každodennosť, láska, ľúbostný cit, strata lásky, rozchod, nešťastie, starnutie, smrť.

Autor vyjadruje pocity súdobého človeka. Chce hovoriť o tom, čo trápilo človeka 20. storočia. Zameriava sa vnútorný svet jednotlivca, odhaľuje psychiku postáv, hľadá odpovede na rôzne otázky. Obnažuje tajné zákutia svojej duše, nalieha na čitateľa, snaží sa ho vtiahnuť do svojho vnútra.

Válek je básnikom každého dňa. Narába len s každodennými, všednými vecami, no skutočnosť dokáže podať takým spôsobom, že odkrýva poetické čaro vecí, zachytáva ich skrytý, hlbší zmysel, myšlienku, spoločenskú hodnotu. Odlišoval sa od svojich vrstovníkov civilnou obraznosťou, hravosťou i spontánnosťou.

Väčšina básní je písaná v 1. os.singuláru. Strofy nemajú ustálenú podobu, líšia sa počtom veršov, sú využité rôzne druhy rýmov. Báseň Myší sonet je písaná formou sonetu (dve štvorveršia a dve trojveršia). Básne Jablko, Myší sonet sú rámcované tou istou vetou na začiatku aj na konci. V básni Strom sa prikláňa k voľnému veršu, nedodržiava interpunkciu.

Autor využíva netradičnú metaforu, personifikáciu (Prašivý deň nad mesto si čupol, prší, popŕcha – báseň Dážď), prirovnania (už trúbi večer, maľovaný na modro jak starý automobil – báseň Dotyky), symboly (jablko, kríž), slovné hračky, epitetá, pleonazmus (hromadenie).

Kompozícia

Básnická zbierka Dotyky obsahuje 22 básní. Je rozdelená na dve časti:

Nite prvá časť, ktorá obsahuje kratšie básne s rôznymi témami a obsahom, napr.

 • úvahy, reflexie (Myší sonet, Plakal by som, Nite),
 • lyrické momentky, javy (napr. nešťastie alebo lyricko-ľúbostné vzplanutie) sú zasadené do konkrétnej časti dňa (ranný smútok v básni Smutná električka) alebo do nepriaznivej poveternostnej situácie (prší, popŕcha, „prašivý deň nad mesto si čupol“ – báseň Dážď),
 • ľúbostná báseň (S hlavou v ohni),
 • báseň s dramatickým vyznením Jablko,
 • nepokoj, strata životných istôt (Strom),
 • starnutie (Starnutie),
 • smrť (Počasie),

Rovina – druhá časť, obsahuje tri rozsiahlejšie básne (Dotyky, Zem pod nohami, Krídla). Druhá časť zbierky má znaky pásma – polytematickosť, miešanie slohových postupov.

[Poznámka. Pásmo je rozsiahla mnohotematická (polytematická) báseň, v ktorej sa strieda viacero slohových postupov (napr. úvaha, opis). V texte sa prelínajú rôzne štylistické roviny.]

Obsah básne jablko

Jablko

Báseň Jablko je jednou z najdramatickejších autorových básní. Má pevne zovretú kompozíciu – je rámcovaná tou istou vetou na začiatku aj na konci (Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem). Ide o dramatické prerozprávanie rozchodu – ukončenia vzťahu medzi mužom a ženou.

Pád jablka na zem môžeme interpretovať ako stratu sily ľúbostného vzťahy alebo stratu moci nad partnerkou – jablko spadlo na zem a s ním sa rozbil aj vzťah. V básni však nejde o náhly, prudký pád – jablko sa skotúľalo na zem, čo naznačuje pomalý pohyb k zemi.

Partner je ten, ktorý chce opustiť: „Tak si zbaľ svoje veci a môžeš ísť… Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť… Až som jej povedal: Polož to jablko a choď!“ Nakoniec sa však situácia vyvinie úplne inak – ten, ktorý chcel opustiť, bude opustený – role, ktoré panovali vo vzťahu, sa vymenia a lyrický subjekt ostane zaskočený: „Zbledol som a povedal som: Zostaň! Ale ona si zbalila svoje veci a odišla.“


Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry – výber D. ENIGMA PUBLISHING, 2016. ISBN 978-80-8133-056-8.
 3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 4. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
 5. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 4. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-774-7.
 6. Válek, M. Dotyky. Bratislava: Mladé letá, 1959.

Kategórie: Rozbory diel | Štandardizované diela