Písanie i/y v koncovkách prídavných mien

Prídavné mená sa delia na vlastnostné (akostné a vzťahové) a privlastňovacie. Vlastnostné prídavné mená majú vzory pekný, cudzí, páví. Privlastňovacie prídavné mená majú vzory otcov, matkin.

Koncovky i/y jednotlivých vzorov

 • vzor pekný
  • koncovka i/y
   • usilovný žiak, usilovní žiaci, usilovným žiakom
 • vzor cudzí
  • koncovka jedine i/í
   • budúci týždeň, budúcich týždňov
 • vzor páví
  • koncovka jedine í
   • krokodílí muži, krokodílích mužov
 • vzor matkin
  • koncovka in
   • matkin priateľ, matkini priatelia
 • vzor otcov
  • koncovka i/y
   • otcovi priatelia, otcových priateľov

Zaradenie vlastnostných prídavných mien k vzorom

Pre zaradenie vlastnostných prídavných mien k vzorom je rozhodujúca posledná spoluhláska pred koncovkou v jeho základnom tvare. Spoluhlásky v tomto prípade je vhodné rozdeľovať na mäkké (všetky mäkké spoluhlásky) a nemäkké (tvrdé a obojaké spoluhlásky).

 • Ak je posledná spoluhláska pred koncovkou prídavného mena v základnom tvare mäkká, ide o vzor cudzí
  • budúci, rýdzi = vzor cudzí
 • Ak je posledná spoluhláska pred koncovkou prídavného mena v základnom tvare nemäkká (tvrdá alebo obojaká), ide o vzor pekný
  • vysoký, veľkolepý = vzor pekný
 • Ak ide o prídavné meno utvorené od všeobecných podstatných mien (zvierat, osôb, vecí), ide o vzor páví
  • zajačí (zviera), človečí (osoba), smrečí (vec) = vzor páví

Poznámka. Zaradenie prídavných mien skloňujúcich sa podľa vzoru páví závisí od kontextu vety:
mať zajačie srdce (prenesený význam = byť bojazlivý) – akostné prídavné meno
zajačia sviečková na smotane (uvarená zo zajaca) – vzťahové prídavné meno
zajačí pysk (typická znak druhu) – privlastňovacie druhové prídavné meno

Postup pri písaní i/y v koncovkách prídavných mien

Pri písaní i/y v koncovkách prídavných mien sa odporúča postupovať podľa týchto štyroch krokov:

1. krok – zistiť, či ide o koncovku
2. krok – zistiť, o aký slovný druh ide (či ide o prídavné meno – ak áno, treba ho bližšie určiť – akostné, vzťahové, privlastňovacie prídavné meno)
3. krok – dať prídavné meno do základného tvaru a určiť, aká je posledná spoluhláska pred koncovkou v jeho základnom tvare
4. krok – priradiť správny vzor, podľa ktorého sa určí, akú koncovku vyžaduje

Vzor pekný

sg.základ slovakoncovka m. r.koncovka ž. r.koncovka str. r.
Npekn-
Gpekn--ého-ej-ého
Dpekn--ému-ej-ému
Apekn--ého/-y
Lpekn--om-ej-om
Ipekn--ým-ou-ým
pl.Npekn
Gpekných-ých-ých-ých
Dpekným-ým-ým-ým
Apekných-ých/-é
Lpekných-ých-ých-ých
Ipeknými-nými-ými-ými
 • Podľa vzoru pekný sa skloňujú akostné i vzťahové prídavné mená a slová iných slovných druhov, ktoré majú v N. sg. pred pádovou príponou -ý, -á, -é tvrdú alebo obojakú spoluhlásku
  • pekný, bystrý, vysoký, veľkolepý, železný
 • Ak za y/ý ešte niečo nasleduje (ch/m/mi), vždy sa píše tvrdé y/ý
  • ch:
   • pekných, vysokých
  • m:
   • pekným, vysokým
  • mi:
   • peknými, vysokými
 • Ak za y/ý nič nenasleduje (príd. meno v N), treba určiť, či ide o prídavné meno v singulári alebo pluráli
  • singulár (jednotné číslo) = koncovka y/ý
   • usilovný žiak, šikovný športovec
  • plurál (množné číslo) = koncovka i/í
   • usilovní žiaci, šikovní športovci

Zapamätajte si. Vzor pekný má koncovku i/í jedine v nominatíve plurálu (vytrvalí bežci).

Pravidlo o rytmickom krátení

Pri prídavných menách skloňujúcich sa podľa vzoru pekný a cudzí sa dodržiava pravidlo o rytmickom krátené – to znamená, že dlhá koncovka môže nasledovať len vtedy, ak je predchádzajúca slabika krátka.
►silný, šikovný, usilov, cudzí

Ak je predchádzajúca slabika dlhá, koncovka musí byť krátka.
rýchly, krátky, múdry, dzi

Vzor cudzí

 • Podľa vzoru cudzí sa skloňujú prídavné mená, ktoré majú v N sg. pred pádovou príponou -í, -ia, -ie mäkkú spoluhlásku (patria sem aj tvary druhého a tretieho stupňa príd. m.).
 • Prídavné mená skloňujúce sa podľa tohto vzoru môžu mať koncovku jedine i/í – podľa pravidla o rytmickom krátení.
sg.dlhá koncovkakrátka koncovka
Ncudzírýdzi
Gcudziehorýdzeho
Dcudziemurýdzemu
Acudziehorýdzeho
Lcudzomrýdzom
Icudzímrýdzim
pl.

Ncudzírýdzi
Gcudzíchrýdzich
Dcudzímrýdzim
Acudzíchrýdzich
Lcudzíchrýdzich
Icudzímirýdzimi

Vzor páví

 • Podľa vzoru páví sa skloňujú prídavné mená utvorené od všeobecných podstatných mien:
  • zvierat
   • páví, husací, vtáčí, líščí
  • osôb (len ojedinele)
   • obrí, kniežací
  • vecí (najmä v umeleckom štýle)
   • smrečí (od smrek), slní (od slnce)
 • Vzor páví môže mať koncovku jedine í – nerozhoduje ani tvrdosť či mäkkosť, ani dĺžka predchádzajúcej slabiky – tento vzor predstavuje výnimku z pravidla o rytmickom krátení.
  • krokodíl – krokodílí
  • líška – líščím
  • kohút – kohútích
  • motýľ – motýlími
 • Keďže vôbec nezáleží na tvrdosti či mäkkosti poslednej slabiky, krok 3 v tomto prípade môžeme vynechať

Príklady koncoviek vlastnostných prídavných mien

Neboli dobr_kuchári, ale ich star_ otec vždy prekvapil vynikajúc_m ryb_m paprikášom.

dobr_

 • 1. krok – koncovka í/ý
 • 2. krok – aký/akí? -► dobrý/dobrí
  • akostné prídavné meno
 • 3. krok – základný tvar -► dobrý
  • posledná spoluhláska pred koncovkou v základnom tvare je „r“ (nemäkká)
 • 4. krok – nemäkká koncovka = vzor pekný
  • dobr_ -► za „i/y“ nič nenasleduje, preto treba určiť číslo
   • (Kto? Čo? -► kuchári -► plurál = koncovka „i/í“)
  • predchádzajúca slabika je krátka, preto bude koncovka í
  • koncovka í-► dobrí kuchári

star_

 • 1. krok – koncovka í/ý
 • 2. krok – aký/akí? -►starý/starí
  • akostné prídavné meno
 • 3. krok – základný tvar -► starý
  • posledná spoluhláska v základnom tvare je „r“ (nemäkká)
 • 4. krok – nemäkká koncovka = vzor pekný
  • star_ (Kto? Čo? -► otec -► N sg. = koncovka „y/ý“)
  • predchádzajúca slabika je krátka, preto bude koncovka „ý“
  • koncovka ý-► starý

vynikajúc_m

 • 1. krok – koncovka i/y
 • 2. krok – akým? (paprikášom) -► vynikajúcim
  • akostné prídavné meno
 • 3. krok – základný tvar -► vynikajúci
  • posledná spoluhláska v základnom tvare je „c“ (mäkká)
 • 4. krok – mäkká koncovka = vzor cudzí
  • vzor cudzí má vždy mäkkú koncovku „i/í“
  • keďže predchádzajúca slabika je dlhá, koncovka bude „i“
  • koncovka i-► vynikajúcim

ryb_m

 • 1. krok – koncovka i/y
 • 2. krok – akým? (paprikášom) -► rybím
  • prídavné meno utvorené od zvieraťa (vzniklo z podstatného mena ryba)
 • 3. krok – tento krok môžeme vynechať
 • 4. krok – vzor páví -► koncovka bude automaticky „í“
  • koncovka í-► rybím

Písanie i/y v koncovkách privlastňovacích prídavných mien

Privlastňovacie prídavné mená označujú príslušnosť, vyjadrujú, komu alebo čomu určitá vec patrí. Pýtame sa na ne otázkami Čí? Čia? Čie?

Majú koncovky ov a in a skloňujú sa podľa vzoru otcov a matkin.

Vzor otcov

sg.m. r. živ.m. r. neživ.ž. r.str. r.
Notcovotcovotcovaotcovo
Gotcovhootcovhootcovejotcovho
Dotcovmuotcovmuotcovejotcovmu
Aotcovhootcovotcovuotcovo
Lotcovomotcovomotcovejotcovom
Iotcovýmotcovýmotcovouotcovým
pl.m. r. živostatné rody
Notcoviotcove
Gotcovýchotcových
Dotcovýmotcovým
Aotcovýchotcove
Lotcovýchotcových
Iotcovýmiotcovými
 • Podľa vzoru otcov sa skloňujú privlastňovacie prídavné mená odvodené príponou -ov, -ova, -ovo od podstatných mien mužského rodu
  • otcov, bratov, strýkov, ujov, chlapov, susedov, Martinov, Igorova, Zdenovo
 • Skloňuje sa podľa takých istých pravidiel ako vzor pekný, s jediným rozdielom: ak je jeho posledným písmenom samohláska, musí byť krátka
  • otcovi rodičia, strýkovi priatelia, susedovi synovia
  • otcove deti, strýkove sestry, susedove zvieratá
  • otcovo auto, strýkovo pero, susedovo jazierko
  • otcovmu synovi, strýkovmu bratovi, susedovmu psovi
 • Ak je samohláska „y“ súčasťou privlastňovacieho prídavného mena skloňujúceho sa podľa vzoru otcov a zároveň nie je jeho posledným písmenom, neskracuje sa – je dlhá -► ý“
  • otcovým rodičom, strýkových priateľov, susedovými synmi

Vzor matkin

sg.m. r. živ.m. r. neživ.ž. r.str. r.
Nmatkinmatkinmatkinamatkino
Gmatkinhomatkinhomatkinejmatkinho
Dmatkinmumatkinmumatkinejmatkinmu
Amatkinhomatkinmatkinumatkino
Lmatkinommatkinommatkinejmatkinom
Imatkinýmmatkinýmmatkinoumatkiným
pl.m. r. živostatné rody
Nmatkinimatkine
Gmatkinýchmatkiných
Dmatkinýmmatkiným
Amatkinýchmatkine
Lmatkinýchmatkiných
Imatkinýmimatkinými
 • Podľa vzoru matkin sa skloňujú privlastňovacie prídavné mená odvodené príponouin, -ina, -ino od podstatných mien ženského rodu
  • matkin, sestrin, ženin, manželkin, Marcelin, Barborin, Luciin, kačkin, mačkin
 • Koncovka in je vždy mäkká, ale iba ona!
  • matk/a – matkin
  • sudkyň/a – sudkynin
 • Vzor matkin má koncovku in len v základnom tvare, ak privlastňovacie prídavné meno skloňujeme, postupuje podľa rovnakých pravidiel ako pri vzore otcov
  • Pre zjednodušenie si môžeme predstaviť, že takéto prídavné meno má dve koncovky
  • koncovka in – základný tvar príd. mena podľa vzoru matkin
  • koncovka i/ým/ých/ými – koncovky pri skloňovaní podľa vzoru otcov
   • matk/a – matkini priatelia (in = vzor matkin + i = vzor otcov)
   • sudkyň/a – sudkyniným priateľom (in = vzor matkin + ým = vzor otcov)
   • učiteľk/a – učiteľkiných žiakov (in = vzor matkin +ých = vzor otcov)
   • sestr/a – sestrinými synmi (in = vzor matkin + ými = vzor otcov)

Príklady koncoviek privlastňovacích prídavných mien

Navštívili nás bratov_ synovia so sprievodkyn_n_m_ priateľmi a otcov_m_ známymi.

bratov_

 • 1. krok – koncovka i/y
 • 2. krok – čí synovia? -► bratovi
  • privlastňovacie prídavné meno
 • 3. krok – základný tvar -► brat -► bratov
 • 4. krok – vzor otcov -► skloňovanie podľa rovnakých pravidiel ako vzor pekný
  • bratov_ (Kto? Čo? -► synovia -► N pl. = koncovka „i/í“)
  • posledné písmeno je samohláska, preto musí byť krátka -► „i“
  • koncovka -► bratovi

sprievodkyn_n_m

 • 1. krok – koncovky in + ými
 • 2. krok – čími priateľmi? -► sprievodkyninými
  • privlastňovacie prídavné meno
 • 3. krok – základný tvar -► sprievodkyňa -► sprievodkynin
 • 4. krok – vzor matkin pre prvú koncovku, vzor otcov pre druhú koncovku
  • prvá koncovka -► in -► sprievodkynin
  • druhá koncovka -► ými (ako peknými) -► sprievodkyninými
  • koncovka -► sprievodkyninými

otcov_m_

 • 1. krok – koncovka ými
 • 2. krok – čími známymi? -► otcovými
  • privlastňovacie prídavné meno
 • 3. krok – základný tvar -► otec -► otcov
 • 4. krok – vzor otcov -► skloňovanie podľa rovnakých pravidiel ako vzor pekný
  • za y/ý nasleduje mi, preto bude koncovka tvrdá a dlhá „ými
  • otcovými (S kým? S čím -► známymi -► Inštrumentál = koncovka „i“)
  • koncovka -► otcovými

Cvičenia – otestujte svoje vedomosti

 1. Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 1)
 2. Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 2)
 3. Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 3)
 4. Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 4)
 5. Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 5)
 6. Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 6)

Zdroje

Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
Kolektív autorov. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966.
Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.
Spišáková, V. Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y. Košice: TAKTIK vydavateľstvo, 2016. ISBN 978-80-8180-005-4.