Tónová modulácia reči

Hlasový register

Hlasový register vzniká nasadením hlasu do istej výšky, výšky tónu hlasu. Výška tónu hlasu je daná predovšetkým frekvenciou kmitania hlasiviek (frekvencia sa udáva v hertzoch [Hz]). Ľudský orgán sluchu dokáže vnímať tóny od 16 Hz do 20 000 Hz.

Hlasový register sa využíva najmä ako štylizujúci činiteľ v súčinnosti s inými prozodickými vlastnosťami (tempo, intenzita hlasu). Je veľmi dôležitý pri speve. Nižší register spolu s pomalým tempom sú charakteristické pre pochmúrnu náladu, smútočnú udalosť ap. Vyšší register môže naznačovať veselú náladu, optimizmus alebo radosť.

Melódia

Melódia je tónové vlnenie hlasu založené na zmene (striedaní) výšky tónu hlasu pri artikulácii hlások a slabík. Prejavuje sa najmä vo vetách (na konci vety). Melódia viet je dôležitou vlastnosťou, ktorá nám pomáha rozoznávať koniec jednotlivých vetných úsekov alebo viet, a tým uľahčuje orientáciu v obsahu výpovede.

Vetný úsek jezvukový celok oddelený od ostatných celkov prestávkou, pauzou. Môže byť zložený z jedného alebo viacerých slov, môže to byť časť vety, celá veta alebo časť súvetia.

Podľa druhu melódie dokážeme rozlišovať vety podľa obsahu (modálnosti). Správne intonovaná melódia navyše zvyšuje atraktivitu prejavu (výpovede) a udržuje pozornosť poslucháča.

Poznáme tri základné typy melódie

 • uspokojivá končiaca melódia
  • (klesavá/kadencia)
 • neuspokojivá končiaca melódia
  • (stúpavá/antikadencia)
 • neuspokojivá nekončiaca melódia
  • (polokadencia/semikadencia)

Uspokojivá končiaca (klesavá) melódia

Kadencia alebo klesavá melódia je melódia vetného úseku uspokojivo uzavretého končiacou pauzou. Nenaznačuje pokračovanie výpovede.

Vyskytuje sa v oznamovacích, rozkazovacích, želacích, zvolacích vetách a v doplňovacích opytovacích vetách (prvým slovom je opytovacie zámeno, ktoré je zdôraznené, a od neho melódia klesá až po poslednú slabiku).

 • Oznamovacia veta
  • Neboli sme v kine.
 • Rozkazovacia veta
  • Nekrič!
 • Želacia veta
  • Kiež by prestalo pršať.
 • Zvolacia veta
  • To je fantastické!
 • Doplňovacia otázka
  • Kde si bol?

V týchto vetách sa vyžaduje, aby melódia hlasu bola klesavá. V opačnom prípade, ak veta nemá uspokojivé zakončenie, výpoveď pôsobí neuspokojivo, rušivo a poslucháč nemusí považovať výpoveď za ukončenú (nevie, že sa skončila).

Neuspokojivá končiaca (stúpavá) melódia

Antikadencia alebo stúpavá melódia je melódia, ktorá je neuspokojivo ukončená pauzou. Neuspokojivá končiaca melódia naznačuje ukončenie vety, no očakáva sa jej pokračovanie, doplnenie výpovede v podobe potvrdenia alebo zamietnutia. Nájdeme ju v zisťovacích otázkach, ktoré si žiadajú odpoveď v podobe častíc áno/nie.

Spal si dlho?
Čítal si tú knihu?
Vyhrali ste zápas?
Spravil si skúšku?

Neuspokojivá nekončiaca melódia

Semikadencia je melódia vetného úseku, ktorý je obyčajne vnútri dlhšej vety alebo súvetia (vo vetnom úseku, ktorý nestojí na konci vety). Je charakteristická pri vymenúvaniach, vsuvkách, osloveniach ap. Neuspokojivá nekončiaca melódia naznačuje neukončenie výpovede a poslucháč očakáva jej pokračovanie.

Polokadencia môže byť:

 • Rovná – vetný úsek alebo celá výpoveď je vypovedaná na jedno nadýchnutie.
 • Stúpavá – na konci vetného úseku je fyziologická alebo významová pauza.

Otec, brat, i dedo prišli na návštevu.
Vážený pedagogický zbor, milí študenti!


Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 3. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-733-4.
 3. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategórie: Slovenčina | Zvukové prostriedky