Slovosled

Slovosled je poradie/usporiadanie slov vo vete. Slovosled v slovenskom jazyku je podstatne voľnejší ako slovosled v niektorých iných jazykoch (napr. angličtina, nemčina ap.). V slovenčine slovosled ovplyvňujú:

 • rytmický činiteľ
 • gramatický činiteľ
 • významový činiteľ

Rytmický činiteľ

Fonetický princíp slovosledu sa uplatňuje pri jednoslabičných slovách, ktoré z hľadiska prízvuku tvoria rytmickú jednotku s predchádzajúcim alebo nadchádzajúcim slovom, patria sem príklonky a predklonky.

Príklonky sú slová bez prízvuku, prikláňajúce sa k predchádzajúcemu prízvučnému slovu (zaraďujú sa za toto slovo). Patria sem tvary slovesa byť (som, si, je, ste, sú), krátke formy zámen (ma, mu, ťa, ho), krátke formy zvratných zámen (sa, si), častica by.

 • Andrejovi nepovedz nič.Nepovedz mu to.
 • Medveďa by som si všimol. – Všimol by som si ho.
 • Podlahu umy poriadne. – Poriadne ju umy.

Poznámka. Podčiarknutie označuje dôraz.

Predklonky sú neprízvučné slova stojace pred prízvučným slovom (často na začiatku vety). Patria sem niektoré jednoslabičné spojky/častice (a, i, aj, až, že, keď, len, či…) Môžu slúžiť ako opora pre príklonky, vtedy sú prízvučné.

 • Vedel som, že si zodpovedný.
 • Stretol som ho, keď som prichádzal.

Gramatický činiteľ

Gramatický činiteľ súvisí s polohou vetných členov vo vete. Uplatňuje sa:

 • v postupne rozvitom prívlastku
  • tieto naše staré biele handry; niektoré vaše posledné hovory…
 • v polohe nezhodného prívlastku
  • brána školy; rýchlosť svetla; viera v Boha
 • v pozícii prístavku za nadradeným vetným členom
  • Peter, najlepší žiak v triede, prospel s vyznamenaním.
 • V poradí podmetu a predmetu
  • Mačka naháňala myš. (mačka je podmet)
  • Myš naháňala mačku. (myš je podmet)

Významový činiteľ

Má najväčší vplyv na poradie slov vo vete. Komunikanti usporadúvajú časti svojej výpovede podľa konkrétnej situácie a vytvárajú aktuálne členenie výpovede. Autor tvorí výpoveď na základe konkrétnej komunikačnej situácie, svojho zámeru, cieľa a prihliada na to, aby dosiahol u adresáta nejaký (želaný) efekt.

Na začiatku výpovede obyčajne stojí východisko výpovede – obsahová časť, ktorá je známa z predchádzajúcej situácie alebo kontextu. Druhou časťou je jadro výpovede – prináša nové, neznáme informácie, údaje, fakty alebo známe informácie v danom kontexte. V hovorenej komunikácii býva zdôraznené. Obe časti výpovede spája spájací člen.

Autor výpovede dokáže slovosledom vyjadriť svoj komunikačný zámer a cieľ. V pokojnej, neutrálnej komunikácii býva najdôležitejšia informácia na konci vety.

Východisko výpovedeSpájací členJadro výpovede
Môj bratjeveľmi šikovný.
Volejbalový turnajvyhralimodrí.
Na dvorerastúlen duby.
V záhradeIba ruže
informácia z kontextu informácia z reality
nová informácia nový poznatok nová súvislosť

Podľa polohy jadra a východiska rozlišujeme objektívny slovosled a subjektívny slovosled.

Objektívny slovosled

Objektívny slovosled (najprv východisko, potom jadro)

 • uplatňuje sa v pokojnej, neutrálnej, bezpríznakovej komunikácii
Východisko výpovedeSpájací členJadro výpovede
Majstrom svetasa stalsedemkrát.

Subjektívny slovosled

Subjektívny slovosled(najprv jadro, potom východisko)

 • používa sa pri zdôrazňovaní, v expresívnych jazykových prejavoch ap.
Východisko výpovedeSpájací členJadro výpovede
Sedemkrát, toľkokrátsa stalmajstrom sveta.

Jadro výpovede môžeme zdôrazniť:

 • Polohou podľa aktuálneho členenia
  • Zasadený strom rozkvitol v máji.
  • V máji rozkvitol zasadený strom.
 • Časticou
  • Až v máji rozkvitol zasadený strom.
  • Práve v máji rozkvitol zasadený strom.
 • Dôrazom
  • V máji rozkvitol zasadený strom.
 • Osamostatneným vetným členom.
  • Zasadený strom rozkvitol. V máji.
 • Vytýčeným vetným členom
  • V máji, vtedy rozkvitol zasadený strom.

Jadro výpovede (JV) sa v nasledujúcej výpovedi môže stať východiskom (VV).

Futbalisti (VV) odohrali zaujímavý zápas (JV). O zápase (VV) písali v miestnych novinách (JV).
Vychválili (VV) najmä skvelý výkon brankára (JV). Ten (VV) chytil desať striel (JV).

Niekedy je východisko pôvodnej výpovede, východiskom aj pre ostatné vety.

Futbalisti odohrali zaujímavý zápas. Snažili sa a podali dobrý výkon. (Oni – futbalisti)
Hoci nevyhrali, zaslúžia si pochvalu.(Oni – futbalisti)


Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
 4. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategórie: Slovenčina | Syntax