Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 3)

#1. nedočkav_ súťažiaci

#2. so slovensk_mi reprezentantmi

#3. lesn_ požiar

#4. prezradil to blízk_m priateľom

#5. rozhodkyn_n brat

#6. rozprával sa s vedúc_m

#7. daroval to Zuzkin_m rodičom

#8. nemá žiadn_ch prirodzených nepriateľov

#9. horúc_ letný deň

#10. vysok_ dospelý

Vyhodnotiť

Výsledok

-