Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 2)

#1. boli veľmi vesel_

#2. vrátil sa s vynikajúc_m výsledkom

#3. herečk_n otec zmeškal premiéru

#4. rozprával o hrôzostrašn_ch príbehoch

#5. krásn_ páví chvost

#6. pod betónov_m múrom

#7. prišiel so sestrin_mi synmi

#8. pár motýl_ch krídel

#9. papierov_ obal

#10. hodnotenie cvičn_ch letov

Vyhodnotiť

Výsledok

-