Slovníky

Slovník predstavuje súhrnné spracovanie slovnej zásoby (obyčajne usporiadané podľa abecedného poradia), ktoré vzhľadom na typ slovníka poskytuje definíciu, etymológiu, preklad, výslovnosť slova alebo rôzne ďalšie informácie.

Jazykovedná disciplína zaoberajúca sa zostavovaním slovníkov sa nazýva lexikografia.
Slovníky môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií:

 • veľkosť slovníka – vreckové, malé, stredné, veľké,
 • spôsob spracovania slov – výkladový, encyklopedický,
 • počet jazykov – prekladové (dvojjazyčné, trojjazyčné),
 • obsahové zameranie – synonymický, homonymický, paronymický.

Slovníky majú knižnú alebo elektronickú formu. Knižné slovníky majú veľmi dlhú tradíciu. Prvým veľkým slovenským tlačeným slovníkom bol slovník Slowár Slovenskí Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí, jeho autorom bol Anton Bernolák. Slovník vyšiel v rokoch 1825 – 1827, po smrti Bernoláka. Prvý rukou písaný slovník zostavili kamaldulskí mnísi v Červenom Kláštore v roku 1763 – Slovník latinsko-slovenský. Veľkú zásluhu na jeho vzniku mal Romuald Hadbavný, známy prekladateľ, ktorý ako prvý preložil bibliu do kultúrnej slovenčiny.

Úplne prvý slovník vznikol viac ako 2 000 rokov pred naším letopočtom na doskách s klinovým písmom. V súčasnosti mnoho ľudí využíva elektronické on-lineslovníky. Vyhľadávanie v týchto slovníkoch je podstatne rýchlejšie, a preto mnohí volia tento variant. Súbory najrôznejších slovenských textov z rôznych štýlov a útvarov zachytáva Slovenský národný korpus.

Kodifikačné príručky

 • Normatívny slovník– Krátky slovník slovenského jazyka
 • Pravopisný slovník – Pravidlá slovenského pravopisu
 • Ortoepický slovník– Pravidlá slovenskej výslovnosti
 • Morfológia slovenského jazyka

Ostatné knižné slovníky

 • výkladový – Slovník súčasného slovenského jazyka
 • etymologický – Stručný etymologický slovník slovenčiny
 • cudzích slov – Veľký slovník cudzích slov
 • synonymický – Synonymický slovník slovenčiny
 • prekladový slovník – Anglicko-slovenský slovník
 • terminologický – Veľký lekársky slovník
 • frazeologický – Malý frazeologický slovník
 • homonymický – Homonymický slovník
 • paronymický – Paronymický slovník
 • slovník slangu – Slovník slangu a hovorovej slovenčiny

Výkladový slovník

Výkladový slovník vysvetľuje význam slov, slovných spojení a rôznych hesiel. Obsahuje aj množstvo iných informácií, napr. koncovky pri množnom čísle, skloňovaní, možné prenesené významy slov a pod. Napr.

 • Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2003.
  • KSSJ je kodifikačnou prirúčkou, obsahuje viac ako 60 000 slov.
 • Sloník súčasného slovenského jazyka. Bude sa skladať z viacerých zväzkov, v ktoré budú spolu obsahovať viac ako 200 000 slov. Vychádza od roku 2006. Dodnes boli vydané štyri zväzky: zväzok A – G, r. 2006; zväzok H – L, r. 2011; zväzok M – N, r. 2016; zväzok O – P, r. 2021.

Pravopisný slovník

Medzi pravopisné slovníky zaraďujeme Pravidlá slovenského pravopisu. Tieto pravidlá sú základnou kodifikačnou príručkou, ktorá vychádza od roku 1931 a pravidelne dochádza k jej aktualizácii. Obsahuje rôzne pravidlá a poučky, napr. pravidlá písania veľkých písmen, slov cudzieho pôvodu, správne používanie interpunkčných znamienok, tvorenie ženských priezvisk. Obsahujú viac ako 70 000 slov, ktorých pravopis môže spôsobovať problémy a nejasnosti pri písaní. Súčasťou slovníka sú aj názvy slovenských obcí a príslušné obyvateľské mená v mužskom i ženskom rode.

Ortoepický slovník

Ortoepický slovník je slovník spisovnej výslovnosti, ktorá je zaznamenaná fonetickou transkripciou jednotlivých slov. Základnou kodifikačnou príručkou slovenskej výslovnosti sú Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník. Ich autorom je Ábel Kráľ.

Morfológia slovenského jazyka

Morfológia slovenského jazyka vyšla v roku 1966. Je to dielo, ktoré sa venuje tvarosloviu, gramatickým tvarom slov, ich skloňovaniu, časovaniu, odvodzovaniu slov… Dielo zachytáva všetky tvarové prostriedky zo spisovnej slovenčiny v čase publikácie.

Etymologický slovník

Etymologický slovník obsahuje informácie o pôvode slova. Nachádzajú sa v ňom slová z praslovanského obdobia a rôznych iných historických období. Obsahuje viac ako 10 000 slov. Prvým publikovaným etymologickým slovníkom slovenčiny je Stručný etymologický slovník slovenčiny (2016). Jeho autorom je Ľubor Králik.

Slovník cudzích slov

Slovník cudzích slov zachytáva veľké množstvo cudzích slov, citátových spojení, skratiek a značiek cudzieho pôvodu. V súčasnosti je najrozsiahlejším slovníkom tohto typu Slovník cudzích slov od vydavateľstva: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá. Tento slovník obsahuje viac ako 100 000 najrôznejších slov a výrazov.


Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 3. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategórie: Slovenčina | Lexikológia