Diakritické a interpunkčné znamienka

Diakritické znamienka

Diakritické znamienka sú grafické znaky s rozlišovacou funkciou (rozlišujú písmená), ktoré zároveň môžu meniť výslovnosť písmena alebo celého slova.
V slovenčine poznáme štyri základné diakritické znamienka, a to:

 • dĺžeň (´):
  • á, é, í, ó, ú, ý, ĺ, ŕ,
 • mäkčeň (ˇ):
  • č, ď, dž, ľ, ň, š, ť, ž,
 • dve bodky (¨):
  • ä,
 • vokáň (ˆ):
  • ô.

Bodka nad písmenami j, i sa nepovažuje za diakritické znamienko, pretože je súčasťou znaku grafémy (č bez mäkčeňa je písmeno c, ale j bez bodky nie je písmeno abecedy).

POZOR! Diakritické znamienka sa píšu pod alebo nad písmeno a viažu sa vždy len na jedno písmeno, sú súčasťou jeho znaku. Na rozdiel od interpunkčných znamienok (napr. bodka, čiarka, úvodzovky), ktoré sa vzťahujú na celé slovo, časť textu alebo celú vetu.

Interpunkčné znamienka

Interpunkčné znamienka sú grafické znamienka, ktoré slúžia na členenie textu. Pomocou týchto znamienok môžeme rozčleniť text na viacero častí. Navyše nám pomáhajú s organizáciou textu a prispievajú k jeho prehľadnosti. Majú aj spájaciu funkciu, napr. pomlčka, lomka.
V slovenčine používame tieto interpunkčné znamienka:

 • bodka (.)
 • výkričník (!)
 • otáznik (?)
 • čiarka (,)
 • bodkočiarka (;)
 • dvojbodka (:)
 • úvodzovky („“)
 • pomlčka (-)
 • spojovník (–)
 • tri bodky (…)
 • apostrof (‘)
 • zátvorky ( ), [ ]
 • lomka (/)

Zdroje

 1. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.

Kategórie: Slovenčina | Grafické prostriedky