Písanie i/y v koncovkách zámen (cvičenie 3)

#1. Tak_to ľudia, to je neuveriteľné!

#2. nehovor o moj_ch problémoch

#3. pozri, ktor_ch si vybral

#4. poneviera sa s čertviek_m

#5. ktor_si zamestnanci s tým nesúhlasili

#6. tento Viktor, len sam_ žart a smiech

#7. tak_ch svet ešte nevidel

#8. mám ísť za vaš_m nadriadeným

#9. t_to mládenci, to sú naši futbalisti

#10. stál pod naš_mi oknami

Vyhodnotiť

Výsledok

-