Margita a Besná – Ján Botto

Dielo: Margita a Besná
Autor: Ján Botto (1829 – 1881)
Bol najmladším predstaviteľom štúrovskej generácie. Narodil sa vo Vyšnom Skálniku v roľníckej rodine. Študoval na evanjelickom lýceu v Levoči, neskôr v Pešti, odbor zememerač, v ktorom neskôr aj pracoval. Počas jeho štúdia v Pešti prebiehala revolúcia, hoci sa do nej aktívne nezapojil, reagoval na ňu svojou básnickou tvorbou.
Jeho smrť bola náhla, príčinou bola srdcová porážka.
Z tvorby: Smrť Jánošíkova; Margita a Besná

Zaradenie: slovenský romantizmus
Útvar: balada

Charakteristika diela

Dielo je balada ľudového typu, vznikla na základe povesti o dvoch skalách v povodí Váhu pod Hradom Strečno, ktoré pripravili o život nejedného z pltníkov.

Povesť je epický útvar, ktorý sa viaže na nejakú reálnu historickú postavu, udalosť alebo sa viaže na skutočné prostredie. V tomto prípade ide o miestnu povesť viažúcu sa na územie Strečianskej doliny, Váhu, Margitu a Besnú (skaly).

Súčasťou balady sú nadprirodzené javy a bytosti – svadobný sprievod utopencov, strašidlo v okne, Váh si berie obete za smrť nevinného dievčaťa.

Kompozícia

Dielo Margita a Besná sa skladá z troch častí (prológ, jadro, epilóg).

Obsah diela

Prológ

V prvej časti je v úvode vyobrazená plávajúca plť prechádzajúca cez Strečiansku dolinu, kde číha nebezpečenstvo v podobe skál Margity a Besnej. (14-slabičný verš)

V druhej časti autor opisuje samotný prechod popod skaly. (7-slabičný verš)

Nasleduje vzdychnutie faktora a upokojenie po úspešnom prechode. (14-slabičný verš)

Jadro (7-slabičný verš)

Začína sa rozprávanie faktora o Margite a Besnej.

V bielom domčeku nad Váhom býva pekná, mladá vdova (Besná), ktorá by sa rada vydávala. Oblieka si krásne šaty, vysedáva pri okne, čaká na svojho milého, no všetkých mládencov zaujíma len Margita. Margita bola sirota, pastorkyňa vdovy – nevlastná dcéra, pracovala na poli, chodila v otrhaných šatách.

Vdova si uvedomí, že Margita stojí v ceste jej vydaju. Macoche sa páči nápadník, ktorý chodí za mladou dievčinou. Keby sa sirôtka vydala, macocha by neprišla len o ženícha, ale aj o všetko bohatstvo (majetok patrí Margite, nie Besnej), a preto sa rozhodne Margity zbaviť (dozvedáme sa o tom vo vnútornom monológu macochy).

Macocha povie Margite, aby si po žatve išla oddýchnuť k svojej tete do Turca. Mladá dievčina sa vydá na cestu a macocha ide za ňou. Dievčina príde pod bralo, hádže kvietky do vody, a v tom ju vdova sotí zo skaly.

Macocha upokojuje svoje svedomie: „Ticho, ticho, svedomie!“ a čaká na svojho vyvoleného, no junák, ktorý mal oči pre Margitu, nemá záujem o vdovu a v chalupe sa už viac neukáže.

Besná ostala úplne sama, musí ju upokojovať suseda. Počuje klopanie dverí, no suseda počuje len tlkot jej srdca. V okne vidí strašlivú tvár, no suseda vidí len odraz vdovy. Neskôr sa preľakne aj suseda, bojí sa o Besnú, ktorá nezvláda ťarchu výčitiek svedomia. Má chorú myseľ.

Jedného dňa v noci vidí prichádzajúci svadobný sprievod, idú si po ňu utopenci z Váhu. Uteká pred nimi až k Váhu a skočí do vody.

Epilóg (14-slabičný verš)

Od tých čias o polnoci počuť na tých skalách kvílenie, Besnej chachot, chichot, vreskot svadobníkov. Hromy udierajú do skaly, Váh svojím prúdom búši a bude sa tak diať dovtedy, kým si divoká voda nezoberie určitý počet obetí. Potom sa budú môcť plte bezpečne plaviť až dolu k Dunaju.


Zdroje

  1. Botto, J. Žltá ľalia. Bratislava: Tatran, 1975.
  2. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  3. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry (výber A). Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2018. ISBN 978-80-8133-077-3.
  4. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
  5. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
  6. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-772-3.
  7. https://www.youtube.com/

Kategória: Rozbory diel | Ostatné diela