Rozprávač, typy rozprávačov

V epickom diele je určitý dej podávaný rozprávačom, ktorého si vymyslel autor. Prostredníctvom rozprávača sú čitateľovi predkladané opisy a charaktery postáv, opis prostredia i samotný dej príbehu. Hoci vieme, že za rozprávačom je autor, tieto dva termíny nie sú totožné:

  • Autor – je reálnou bytosťou z nášho sveta (spisovateľ, literát ap.).
  • Rozprávač – kategória z umeleckej literatúry (rozprávač, postavy).

Lyrické diela nemajú postavy ani rozprávača. V diele je prítomný lyrický subjekt (lyrický hrdina), ktorý vypovedá za autora, často s ním splýva. Uvažuje o svete, vyjadruje city, pocity, postoje, názory. Nachádza sa v každej krátkej básni, ale aj v rozsiahlych skladbách.
V dramatickom diele sú prítomné len postavy. Rozprávač v nich zvyčajne nie je.

Typy rozprávača

Vševidiaci (autorský)

Vie všetko o deji aj o postavách, vidí ich zvonku i zvnútra. Je len na ňom, koľko informácií čitateľovi prezradí a kedy ich prezradí. Rozprávanie je zvyčajne v 3. os. sg. (on-forma), napr. M. Kukučín: Neprebudený. Môže však byť aj v 1. os. sg. (ja-forma).

Priamy (subjektívny)

Rozprávačom je postava z diela (spravidla hlavná postava), ktorá prerozpráva príbeh v 1. os. sg. (ja-forma), akoby ho sama zažila (je účastníkom alebo svedkom deja). Rozprávač zachytáva svoje vnútorné prežívanie – pocity, úvahy, opisy, monológy, ktoré spomaľujú dej. Napr. M. Figuli: Tri gaštanové kone.

Oko kamery

Zachytáva skutočnosť akoby kamerou (technika filmu) – objektívne a neosobne. Zaznamenáva konanie postavy, jej vonkajšie znaky a črty. Vnútorný svet postavy však nepoznáme – chýba vnútorný monológ, nevieme, čo sa deje vnútri postavy, nevieme, čo prežíva, čo si myslí, aké sú jej city, pocity, aké je jej psychické rozpoloženie. O vnútornom svete a charaktere postavy sa dozvedáme len z jej konania, činov, gest. V centre pozornosti rozprávača totiž nie je postava, ale svet, okolie/objekt.
Nezachytáva realitu v celku, ale iba tú časť, na ktorú z určitých dôvodov zaostril svoju pozornosť. Napr. A. Robbe-Grillet: Žiarlivosť.

Nespoľahlivý

Kategória nespoľahlivého rozprávača sa venuje pohľadu čitateľa – čitateľ/prijímateľ disponuje určitými skúsenosťami z reálneho sveta, čitateľskými skúsenosťami i literárnymi znalosťami a prijíma text s istými očakávaniami. Ak je rozprávačov text v rozpore s čitateľovými očakávaniami a skúsenosťami, pociťuje ho ako nespoľahlivého.

Rozprávača považujeme za nespoľahlivého vtedy, keď spôsobuje čitateľovi ťažkosti s mnohoznačnosťou textu, nedáva mu všetky potrebné informácie, skresľuje ich, chybne ich hodnotí alebo je v diele prítomných viacero rozprávačov – viac uhlov pohľadu (multiperspektívne rozprávanie). Nespoľahlivosť môže prameniť aj z rozdielu medzi čitateľovým a rozprávačovým vnímaním sveta.
Nespoľahlivosť teda nie je len vlastnosťou textu, ale závisí aj od prijímateľovej akceptácie textu. Spoľahlivosť je potrebné hodnotiť aj s ohľadom na žáner diela.

Podľa niektorých literárnych teoretikov je kategória nespoľahlivého rozprávača kultúrne podmienená (napr. slovenský čitateľ môže pociťovať niektorého rozprávača z inojazyčnej literatúry ako nespoľahlivého, no domáci čitateľ môže mať iný pocit) a historicky (časovo) podmienená (napr. pre súčasných čitateľov sa rozprávač v niektorých starších dielach môže ukazovať ako nespoľahlivý, no vtedajší čitateľ to mohol pociťovať inak).
Najčastejšie sa vyskytuje v podobe priameho/subjektévneho rozprávača. Napr. J. D. Salinger: Kto chytá v žite; W. Faulkner: Bľabot a bes.


Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
  3. Polakovičová, A. – Caltíková, M. – Štarková, Ľ. – Lábaj, Ľ. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.
  4. Polakovičová, A. – Caltíková, M. – Štarková, Ľ. – Mezeiová, A. Literatúra pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-772-3.
  5. Polakovičová, A. – Caltíková, M. – Štarková, Ľ. – Mezeiová, A. Literatúra III pre stredné školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-773-0.
  6. Polakovičová, A. – Caltíková, M. – Štarková, Ľ. – Mezeiová, A. Literatúra pre stredné školy 4. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-774-7.

Kategórie: Literatúra | Teória literatúry