Svatopluk – Ján Hollý

Dielo: Svatopluk (rok vydania 1833)
Autor: Ján Hollý (1785 – 1849)
Narodil sa v Borskom Mikuláši pri Šaštíne. Študoval teológiu v Trnave, neskôr pôsobil ako katolícky kňaz. Prežil 29 rokov na chudobnej fare v Maduniciach, kde mu okolitá príroda poskytovala pravé tvorivé prostredie. V roku 1843 vypukol na fare požiar, pri ktorom utrpel ťažké popáleniny a výrazne sa mu poškodil zrak. Po tejto nešťastnej udalosti odišiel k svojmu priateľovi na Dobrú Vodu. Tam ho v roku 1843 navštívili Ľ. Štúr, M. M. Hodža a J. M. Hurban so žiadosťou, aby im odobril nový spisovný jazyk.
Bol katolícky farár, spisovateľ (písal poéziu) a prekladateľ (prekladal antickú poéziu do bernolákovčiny).
Z tvorby: Svatopluk; Cirillo-Metodiada; Sláv; Selanky.

Zaradenie: klasicizmus
Útvar: hrdinský epos (rozsiahla epická skladba – „víťazská báseň v dvanástich spevoch“)

Charakteristika diela

Jedno z troch epických skladieb (Svatopluk; Cirillo-Metodiada; Sláv), v ktorých Ján Hollý využil historickú tému z obdobia Veľkej Moravy. Pripomenul Slovákom dávne deje, históriu národa a povzbudil ich národne uvedomenie. Zobrazil boj Bavorov a Slovanov.
Autor dodržiava postupy antických autorov (najmä postupy Homéra a Vergília), napr. organizácia eposu (propozícia, invokácia), prítomnosť bohov, rozsiahle opisy (napr. opis turnaja, hostiny, súboja).

Znaky klasicizmu

 • útvar epos,
 • epická šírka diela (hlavná a vedľajšie dejové línie, odbočenia),
 • množstvo hlavných a vedľajších postáv,
 • prítomnosť božstiev (napr. pohanský boh Černobog) a vznešených postáv (napr. svätci, kráľ)
 • technika in medias res (vstup do deja bez úvodu),
 • rozsiahle umelecké opisy,
 • vznešená téma – pravdivá alebo pravdepodobná,
 • časomerný veršový systém (striedanie dlhých a krátkych slabík vo verši).

Kompozícia

Epos Svatopluk sa skladá z dvanástich spevov.Pred každým spevom je stručný obsah, ktorý naznačuje dej. Začína sa propozíciou (úvodná časť, v ktorej autor stručne naznačí obsah eposu) a invokáciou (časť eposu, v ktorej básnik vzýva Múzy); po nich nasleduje dej in medias res (bez úvodu).

Epos je útvar epickej poézie so široko rozvetveným dejom – má hlavnú dejovú líniu a početné epizódne/vedľajšie dejové línie s väčším počtom postáv.

Hlavná dejová línia: väznenie Svatopluka; Karolmanov sen; zbrojenie, príprava na vojnu; pochod Nemcov na územie Slovenska; boj na rieke – Svatopluk po boku Nemcov, tichý príchod k Devínu; dohoda Svatopluka a Slavomíra; Svatopluk bojujúci na čele slovenského vojska; súboj s vodcom nemeckého vojska Britvaldom, víťazstvo Svatopluka – víťazstvo Slovanov.

Vedlajšia dejová línia: napr. línia Černoboga: príchod z pekla; premena na kňaza Biksu, snaha získať si Slovákov na svoju stranu; navštívenie Slavomíra, premena do podoby Rastislava; záplava Moravy; zahnanie späť do pekla.

Dej je obohatený o rôzne odbočenia (napr. VI. spev – pôvod a história Slovanov), opisy (napr. VII. spev – opis Svatoplukovej zbroje, XII. spev – súboj Svatopluka a Britvalda).Dej spolu s ostatnými prvkami (odbočenia, opisy, postavy) vytvárajú epickú šírku diela.

V IX. speve dochádza k nečakanému obratu v deji (Svatopluk opúšťa nemecké vojsko a pridáva sa na stranu Slovanov) – hovoríme o peripetii.

Dej

I. spev

Svatopluk je v žalári, kam ho uvrhli Nemci. Prosí Boha o slobodu. Ten ho vypočuje a posiela svojho posla ku Karolmanovi, aby mu tlmočil rozkaz. Karolman zvoláva snem, kde oboznamuje prítomných s Božou vôľou. Rozhodnú, že Svatopluka pustia, dajú mu Rastislavovu krajinu i oženia ho s Karolmanovou dcérou.

II. spev

V Krajine sa zbrojí, chystá sa na vojnu. Karolman zatiaľ na poctu Svatopluka organizuje rytierske hry. Spomedzi bojovníkov je najšikovnejší Britvald.

III. spev

Z brán pekla prichádza pohanský boh Černobog. Je rozhnevaný, pretože sa dopočul, že Svatopluk dal spáliť jeho modlu. Premení sa na kňaza Biksu a navádza Slovákov, aby mu postavili sochu a uctievali ho ako boha. Ľudia však boli už vyučení v pravom náboženstve Konštantínom a Metodom a vyháňajú pohanského boha. Černobog vidí prípravu na vojnu. Dozvie sa, že Karolman chce dosadiť Svatopluka na kráľovský trón. Preto uteká na Devín oboznámiť Slavomíra so súčasnou situáciou.

IV. spev

Černobog sa v noci zjaví vo sne Slavomírovi. Má podobu Rastislava. Vyrozpráva mu, čo Karolman so Svatoplukom chystajú. Hovorí o veľkej skaze, ktorá postihne ľud, ak Bavori dosadia Svatopluka na trón. Slavomír posiela Ľubomíra k Nemcom, aby zistil, čo sa deje.

V. spev

Slavomír zvoláva snem, kde vysvetľuje starešinom, že Svatopluk má vojsko, pomocou ktorého sa chce zmocniť trónu. Ľubomír potvrdí jeho slová – Bavori sa dopustili zrady.

Slavomír sa pýta, či si vyberú vojnu alebo poddanstvo. Všetci si zvolia boj. Rozídu sa a oznamujú ľudu, aby sa pripravoval na boj.

VI. spev

Po skončených hrách majú Nemci hostinu, veselo hodujú. Karolman vyzve Svatopluka, aby porozprával o pôvode a dejinách svojho ľudu.

VII. spev

Karolman daruje Svatoplukovi zbroj. Jej súčasťou je krásny štít, na ktorom je vyrezaný boj sv. Michala so Satanášom. Svatopluk sa v novej zbroji pridáva k vojsku. Prezerá si ho, vidí Rakúšanov, Bavorov, Tirolčanov, Štajerčanov, Korutáncov a Panónov. Prehovorí k nim, aby im dodal odvahu.

VIII. spev

Bavori sa blížia k Devínu. Černobog, pozorujúc blížiace sa vojská, so svojimi pomocníkmi posťahuje mračná a Moravu zaleje voda. Svatopluk radí stavať plte, vojsko poslúchne a už sa aj pláva na druhý breh. Prepukne ťažká bitka.

Zatiaľ čo boje zúria, Svatopluk sa vydá s polovicou vojska cez les. Prejdu rieku, v tichosti sa priblížia a zboku zaútočia.

IX. spev

Svatopluk je odhodlaný dobyť Devín. Rozhodne sa však, že predstúpi pred Slavomíra a bude vyjednávať. Oznamuje im Karolmanove zámery – zvoliť ho za kráľa a dať mu Karolmanovu dcéru za ženu. Pýta sa, či Slováci príjmu návrhy bez boja.

Slavomír ho presviedča, aby opustil nemecké vojsko a pridal sa k nim. Sľúbi mu kráľovskú korunu, musí sa však osvedčiť a viesť ich proti bavorským vojskám.

Svatopluk po dlhom uvažovaní nakoniec privolí. Pridáva sa k svojim vlastným bratom a posiela za Britvaldom posla Zvestoňa. Odkazuje Bavorom, aby ustúpili. Britvald sa veľmi nahnevá a ženie sa s vojskom na Devín.

X. spev

Nemci sa hrnú k hradbám. Rozpúta sa neľútostný boj. Neúnavne sa bojuje, hradby Devína odolávajú sile Britvaldovho vojska. Boje zvádza aj sám Svatopluk, ktorý poráža niekoľkých vodcov z nemeckého tábora.

XI.

Černobog vystúpi na horu nad Devínom a pozoruje, že Svatoplukovo vojsko má prevahu nad Nemcami. Vyhráža sa Svatoplukovi i Slavomírovi záhubou.

Svatoplukovi pomáhajú aj nebesá. Svätý Cyril prosí boha, aby zahnal zlých duchov späť do pekla. Ten ho vypočuje a posiela sv. Michala, aby Černoboga s pomocníkmi zvrhol do priepasti. Slováci ďakujú bohom za víťazstvo. Ráno Nemci znova tiahnu do boja.

XII.

V oboch táboroch sa zbrojí, Svatopluk sa modlí za víťazstvo. Rozpúta sa neľútostný, krvavý boj. Neúnavne sa bojuje, Slováci majú prevahu. Britvald, vidiac koľko jeho vodcov padlo, kričí na Svatopluka, aby zastavili vojská a bojovali len oni dvaja.

Vojaci položia zbrane, urobia miesto a medzi Svatoplukom a Britvaldom sa strhne hrdinský súboj. Bojuje sa veľmi dlho, dvakrát si odpočinú, dvakrát sa vrátia do boja, až nakoniec Svatopluk poráža Britvalda a víťazí.


Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry (výber A). Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2018. ISBN 978-80-8133-077-3.
 3. Hollý, J. Svatopluk. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo detskej knihy, 1956.
 4. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 5. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
 6. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.

Kategória: Rozbory diel | Ostatné diela