Písanie i/y po Z (cvičenie 4)

#1. zlomenina jaz_lky

#2. naz_vajú sa febrilné

#3. senz_bilný človek

#4. z_ntenzívniť tréning

#5. vysoká koncetrácia benz_lalkoholu

#6. poškodený doz_meter

#7. abraz_vny účinok

#8. vojenské voz_dlo

#9. inojaz_čná literatúra

#10. dez_gnovaný predseda

Vyhodnotiť

Výsledok

-