Písanie i/y po Z (cvičenie 3)

#1. požiadal o az_l

#2. oz_val sa spev

#3. experimentálna fyz_ka

#4. braz_lska káva

#5. z_nscenovať predstavenie

#6. maškrtný jaz_ček

#7. ofenz_vna hra

#8. heteroz_gotný jedinec

#9. hotový bláz_nec

#10. z_sť k potoku

Vyhodnotiť

Výsledok

-