Písanie i/y po V (cvičenie 2)

#1. v_taná zmena

#2. makový záv_n

#3. v_dra riečna

#4. vrabce čv_rikajú

#5. nezv_čajný postup

#6. maďarská v_žla

#7. hrať na klav_ri

#8. zv_šky jedla

#9. v_dať sa na cestu

#10. v_rusové ochorenie

Vyhodnotiť

Výsledok

-