Písanie i/y po L (cvičenie 5)

#1. studená l_monáda

#2. l_kvidácia odpadu

#3. nečakané zl_hanie

#4. červené l_ca

#5. bojazl_vý zajac

#6. l_nčovali zajatcov

#7. ozýva sa vzl_kot

#8. inval_dný dôchdok

#9. nie je všetko zlato, čo sa bl_ští

#10. pomýl_ť si smer

Vyhodnotiť

Výsledok

-