Písanie i/y po T (cvičenie 5)

#1. špeciálny bat_skaf

#2. medzinárodný st_k

#3. vyplniť t_ket

#4. administrat_vny pracovník

#5. ant_vírusový program

#6. piť et_lalkohol

#7. mot_lie krídla

#8. t_zianový odtieň

#9. hlavné mesto Lot_šska

#10. t_tračný prístroj

Vyhodnotiť

Výsledok

-