Typografia

Typografia

Typografia je odbor zaoberajúci sa grafickou úpravou tlačovín. V typografii sa dbá na vhodnú grafickú podobu písma, usporiadanie slov, odsekov, ilustrácií, výber farieb. Dnes je úplne bežné, že sa prakticky každý deň stretávame s digitálnou a tlačenou podobou textov. Používame ich pri úradnej komunikácii (žiadosť, splnomocnenie), pri komunikácii s verejnosťou (oznam na dverách), pri komunikácii s priateľmi (čet, SMS…) ap.

Pri produkcii novín, časopisov alebo rôznych iných publikácií je za celkový vzhľad zodpovedný grafický dizajnér, grafik. Zaoberá sa komponovaním textov a ilustrácií. Text bežného používateľa jazyka neprechádza dôkladnou kontrolou, a preto by mal každý ovládať základné princípy písania textov v digitálnej sfére. Tieto zásady sa nazývajú typografické pravidla.

Základné typografické pravidlá

 • Za nadpisom nepíšeme bodku. Ak nadpis pozostáva z viacerých viet, oddeľujeme ich bodkou.
 • V celom texte používame rovnakú veľkosť písma, font, odseky aj riadkovanie.
 • Rozlišujeme tri základné typy písma:
  • normál – písmo
  • kurzíva – písmo
  • bold – písmo
 • Dodržiavame jednotné zarovnanie textu. Pri zarovnaní do bloku nezmenšujeme medzery medzi znakmi.
 • Odseky tvoríme odsadením prvého slova od ľavej strany alebo vynechaním riadka, poprípade ich kombináciou.
 • Slová oddeľujeme medzerami optimálnej veľkosti.
 • Dodržiavame pravidlá o rozdeľovaní slov. Ak rozdeľujeme slovo so spojovníkom v mieste, kde sa nachádza spojovník, píšeme ho nakoniec riadka, aj na začiatok riadka, na ktorom pokračujeme
  červeno-
  -modrý
 • Používame slovenské úvodzovky (majú podobu číslic 99 a 66).
 • Vzdialenosť medzi obrázkami a textom by mala byť v celom texte rovnaká a nemala by byť menšia ako 1 mm.
 • Na konci riadka by sme nemali nechávať jednoslovné predložky a spojky. Pri čítaní to môže pôsobiť rušivo.
 • Pri písaní dlhších číselných hodnôt oddeľujeme tisícky a milióny.
  • 12 758 452
 • Značky rozličných veličín píšeme kurzívou, fyzikálne jednotky oddeľujeme od číselnej hodnoty medzerou.
  • c = 299 762,458 km/h
 • Vo vymenúvaní viacerých bodov môžeme jednotlivé body oddeľovať bodkou (vtedy začíname ďalší bod na novom riadku veľkým začiatočným písmenom) alebo čiarkou, prípadne bodkočiarku (v takom prípade začíname ďalší bod na novom riadku malým začiatočným písmenom a bodku píšeme až za posledným bodom).
  • Do jazykového systému patrí:
   • zvuková rovina jazyka,
   • morfologická rovina jazyka,
   • syntaktická rovina jazyka,
   • lexikálna rovina jazyka,
   • štylistická rovina jazyka.
  • Alebo
   • Zvuková rovina jazyka.
   • Morfologická rovina jazyka.
   • Syntaktická rovina jazyka.
   • Lexikálna rovina jazyka.
  • Štylistická rovina jazyka.

Zdroje

 1. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.

Kategórie: Slovenčina | Grafické prostriedky